Deu preguntes i respostes a l'hora de llogar un habitatge

La Universitat de València llança una guia per donar a conéixer els drets de llogaters i llogateres

El preu del lloguer ha pujat al territori valencià un 16% en el darrer any
El preu del lloguer ha pujat al territori valencià un 16% en el darrer any

La Universitat de València, a través de la Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, acaba de publicar la Guia pràctica dels drets dels i les llogateres, un manual donar a conéixer els nostres drets i com fer-los efectius en un context en què el preu de l’habitatge està disparat a les principals ciutats del país.

Repassem algunes de les qüestions més rellevants.

Quina durada ha de tindre el contracte de lloguer? 

La durada dels contractes de lloguer destinats a habitatge habitual, amb posterioritat al 5 de març de 2019, és de 5 anys o de 7 anys en cas d’una persona jurídica. Una vegada complert el període obligatori, el contracte continua prorrogant-se anualment fins a un màxim de tres anys, llevat que alguna de les parts manifeste expressament el contrari.

Existeix l’obligació de depositar una fiança?

La fiança és obligatòria al moment de subscriure el contracte i no pot ser superior a un mes de renda. No obstant això, es permet que les parts pacten garanties addicionals o honoraris a possibles intermediadors. Aquesta serà retornada una volta finalitzat el contracte, i només se li poden descomptar les despeses de les reparacions que siguen atribuïbles a l’inquilí. Pintar la casa o netejar-la, per exemple, no poden disminuir la fiança.

Com es regula el preu del lloguer? 

La propietat pot demanar el que vulga per llogar la casa. Ara bé, el preu que s’estipule no podrà pujar mentre el contracte estiga en vigor. Sí que es podrà actualitzar, però, la renda seguint l’IPC quan s’establisca de manera expressa al contracte i es notifique al llogater per escrit.

Què passa si el llogater no pot pagar el preu del lloguer?

La propietat podrà demanar que es desnone l’inquilí en el cas d’impagament de les rendes o despeses a què l’inquilí estiga obligat. Qualsevol impagament, per qualsevol causa, legitimarà jurídicament un possible desnonament. 

De quines reparacions ha de fer-se càrrec la part arrendadora? I la llogatera?

L’arrendador ha de realitzar les reparacions necessàries per a conservar la casa habitable, excepte quan siga resultat d’un mal ús. Els llogaters hauran de fer-se càrrec de les xicotetes reparacions necessàries i quotidianes que es necessiten fer per l’ús normal de l’habitatge.

Qui ha de fer-se càrrec dels impostos vinculats a la propietat?

En el contracte es pot establir que el pagament de l’IBI i d’altres impostos de l’habitatge corresponen al llogater, però en cas de no aparéixer en el contracte, les haurà d’assumir la propietat.

Es poden tenir mascotes en un habitatge? 

La normativa no estipula res. Mentre les parts no incloguen en el contracte una clàusula que prohibisca a l’inquilí la tinença d’una mascota, se’n poden tindre. De fet, alguns jutjats han posat en dubte la validesa de les clàusules que prohibeixen tindre animals per considerar-los part de la unitat de convivència o per no generar molèsties demostrables.

Quines mesures existeixen per fer front a la pobresa energètica? 

En l’àmbit valencià es manté el dret a un increment fins del 25% en les quantitats percebudes per la renda valenciana d’inclusió per al pagament dels subministraments. I, en l’estatal, l’accés al bo social de l’electricitat, que comporta descomptes d’entre el 25 i el 40% per a les famílies vulnerables.

Per a garantir el dret a l’energia cal dirigir-se al centre de serveis socials o a les oficines del consumidor del municipi.

Què podem fer en cas d’assetjament immobiliari?

L’assetjament immobiliari està sancionat. La denúncia administrativa s’incoarà al servei territorial de la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana que pertoque, o al jutjat d’instrucció del partit judicial on es trobe l'habitatge en cas que es decidisca adreçar-se per la via penal. Es recomana acompanyar amb documentació, com ara fotos, gravacions o noms de testimonis, que acredite els fets denunciats.

Què és la masoveria urbana? Com s’hi pot accedir? 

La masoveria és el contracte a través del qual la part inquilina es compromet a realitzar la reforma o rehabilitació que s’acorda per contracte, a canvi de viure en l'habitatge durant el temps acordat.

L’Ajuntament de València, a través del centre d’innovació Las Naves, ha posat en marxa la plataforma lamasovera.org amb la finalitat de facilitar el contacte entre propietàries i inquilines interessades en aquesta forma d’habitar.

També et pot interessar