CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (“SAMC”), amb domicili a Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València, i NIF: A98907975, organitza diferents accions de participació i concursos que es desenvolupen a través de les seues webs, perfils a xarxes socials, altres plataformes o directament per correu electrònic o telèfon, en cas de programes de televisió i ràdio en directe.

Si decideixes participar, recorda que hauries de complir les següents condicions generals de participació:

1. Qui pot participar-hi?

Les accions de participació de l’SAMC bàsicament es dirigeixen a majors de 18 anys que resideixen al territori espanyol. Ara bé, en determinats casos, els menors també podran participar-hi, si així ho especifica l’SAMC i, en cas que el concurs porte associat un premi, es podrà exigir l’autorització del pare, de la mare o del tutor perquè se’ls puga entregar. No podran participar en el concurs les persones que hagen participat a l’hora d’organitzar-lo, ni la plantilla de l’SAMC ni els seus familiars directes. S’entendran com a “familiars directes” les persones que tinguen, respecte de les citades al paràgraf anterior, un vincle matrimonial, una situació de fet assimilable al matrimoni, un parentiu de consanguinitat dins del quart grau o un parentiu d’afinitat dins del segon grau.

2. Mecànica de participació

La participació en els concursos o accions que organitza l’SAMC és gratuïta i les modalitats de participació poden ser les següents:

 • Concursos o accions de participació en què és necessari estar registrat al portal o pàgina web d’À Punt Mèdia (el “Portal”) com a usuari o usuària. En aquest cas, per poder-se registrar al Portal, és imprescindible tindre més de 14 anys.
 • Participacions mitjançant el correu electrònic, telefonades, o d’altres formes de comunicació similars.
 • Participacions mitjançant les xarxes socials, a través dels perfils oficials de l’SAMC a les xarxes socials, o bé a través de la inclusió d’una etiqueta identificativa oficial de l’SAMC en aquestes xarxes oficials.

Les accions de participació podran tindre unes condicions particulars que complementen les condicions generals. Si participes en alguna acció, vol dir que acceptes les condicions pròpies i concretes de l’acció i també aquestes generals. En cada acció es podrà determinar la mecànica de participació específica, els terminis de participació, l’àmbit territorial i la descripció del premi, en cas que n’hi haja.

L’SAMC queda eximida de qualsevol responsabilitat per errors en la xarxa o defectes en les línies de telèfon o en qualsevol altre mitja de comunicació utilitzat per a la participació en concursos o en altres accions. Les telefonades entrants que resulten incompletes, desconnectades o que no puguen ser ateses per qualsevol altra raó es consideraran com a no vàlides.

3. Premis

Hi haurà concursos o accions de participació en què els usuaris i les usuàries podran obtindre premis directament de l’SAMC o d’alguna entitat col·laboradora. En cas que siga l’SAMC qui ho organitze i lliure exclusivament el premi, les condicions per poder-ne gaudir són les següents:

3.1 Descripció dels premis

En els concursos en què es done un determinat premi, podrà ser en metàl·lic o en espècie. Al Portal o a les xarxes socials corresponents s’informarà de les característiques concretes del premi que es pot aconseguir i, en cas que s’hi publique alguna fotografia, serà bàsicament orientativa.

En el cas de premis en espècie, el responsable del producte entregat serà el fabricant o distribuïdor a l’estat espanyol. Les reclamacions o queixes dels productes s’hauran de fer directament a aquestes empreses.

Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per a la persona guanyadora, que quedarà sotmés a tributació d’IRPF (en el cas de persones físiques) o d’impost sobre societats (en el cas d’entitats subjectes a aquest impost).

En tot cas, el premi obtingut serà objecte de retenció o ingrés a compte, sempre que el seu valor fiscal siga superior a 300 euros, en el cas que qui guanye siga persona física, o superior a 300,51 euros, en el cas de persones jurídiques.

En cas que es tracte d’un premi en metàl·lic, la retenció serà del 19% sobre l’import del premi (base de retenció), mentre que en el cas de premis en espècie, l’ingrés a compte serà del 19% sobre el resultat d’incrementar el valor d’adquisició del premi en un 20%, d’acord amb la normativa en vigor. En cas que la naturalesa del premi ho requerisca (com podria ser en viatges), les dades identificatives de les persones guanyadores es comunicaran a aquestes empreses a l’efecte de formalitzar-ne el gaudiment.

La persona que guanye un premi haurà de complir les obligacions tributàries i fiscals que corresponguen.

3.2 Entrega dels premis

Una vegada finalitzat el concurs, l’equip de l’SAMC que l’haja organitzat es posarà en contacte amb les persones guanyadores per telèfon, a través del correu electrònic que l’usuari o la usuària haja facilitat en el moment de registrar-se com al Portal, per missatgeria privada en el cas de xarxes socials, o d’altres mètodes compatibles amb la privacitat de les dades.

Depenent de la quantitat del premi, l’SAMC enviarà a la persona guanyadora el document d’acceptació del premi, el qual s’haurà de retornar a l’SAMC amb les condicions acceptades. Si qui guanye fora un menor d’edat, l’autorització haurà d’estar firmada pel pare, la mare o el representant legal.

Els organitzadors del concurs podran sol·licitar a qui guanye la informació complementària que calga per a poder fer efectiu el premi.

En cas que no es procedira a l’acceptació del premi o no s’enviara la informació sol·licitada en el termini sol·licitat pel programa, si és possible, el premi passaria al següent participant finalista o, en últim cas, podria declarar-se desert.

En tot cas, el termini màxim de recollida de premis serà de tres mesos.

Per causes excepcionals, l’SAMC podrà canviar el premi objecte de l’acció de participació per un altre de similar i del mateix import econòmic. En aquest cas, informarà convenientment als participants dels motius del canvi.

L’SAMC determinarà el lloc de lliurament del premi.

4. Gestió de continguts

En les accions de participació o concursos que organitza l’SAMC, els participants podran enviar de manera voluntària continguts: fotografies, vídeos, textos, etc. Tot el material que els usuaris i les usuàries ens envien haurà de complir les condicions que a continuació es detallen:

Si t’animes a participar, a continuació t’informem de les condicions que cal complir:

5. Autoria o disposició dels drets per publicar i visualitzar els continguts

Si participes en alguna acció, ja siga un concurs, o ens envies alguna fotografia per publicar en antena en alguna secció dels nostres programes (text, vídeo, fotos o arxiu d’àudio), hauràs de complir les següents condicions:

 • Has de ser el propietari del contingut o bé has de disposar dels drets d’explotació del contingut i, en conseqüència, has d’estar autoritzat per a publicar-ho a les plataformes de comunicació de l’SAMC.
 • Si no eres l’autor del contingut que es determina a l’apartat anterior, has de disposar del permís de l’autor i l’has d’haver informat de la teua participació en l’acció.
 • No es pot vulnerar de cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertany a tercers; per tant, no s’acceptaran continguts que vulneren les lleis de propietat intel·lectual vigents en qualsevol moment.

L’SAMC podrà requerir-te l’aportació de qualsevol documentació necessària per acreditar el compliment de l’establit en aquest apartat com a condició necessària i prèvia a l’adjudicació del premi.

6. Condicions per acceptar els continguts enviats

Els continguts que ens envies hauran de complir la legislació vigent i en cap cas s’acceptaran continguts contraris a les normes de conducta i estil, als bons costums i a l’orde públic. En concret i a títol enunciatiu, causes de no acceptació dels materials que ens faces arribar són les següents:

 • Cap element del contingut pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, empresa o associació.
 • No s’acceptaran documents que inciten a la violència de cap tipus, que vulneren la legislació vigent o que inciten a vulnerar-la.
 • Els continguts enviats no podran vulnerar cap dret fonamental de les persones que participen i, en concret, no s’acceptaran continguts que vulneren el dret a la intimitat de les persones, que difamen o que hagen sigut fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.
 • No s’acceptaran documents que atempten contra grups o col·lectius.
 • Amb caràcter general, per a poder fer ús d’aquests serveis, els menors d’edat hauran d’obtindre el permís dels seus pares, tutors o representants legals que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. De tota manera, l’SAMC permetrà l’accés i la participació als seus serveis a majors de 14 anys pel caràcter informatiu dels continguts que s’ofereixen al Portal.
 • Els continguts en què apareixen menors seran tractats segons la regulació específica d’aparició de menors als mitjans de comunicació de l’SAMC.
 • No s’acceptaran continguts o documents fets amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació, tret que ho indiquen clarament les bases específiques de participació d’aquella acció.
 • Els continguts hauran de respectar el Llibre d’estil de la CVMC.

7. Drets de propietat intel·lectual

Pel que fa referència als drets de propietat intel·lectual, el fet d’enviar els continguts per participar en les accions de participació proposades per l’SAMC, siga al Portal o a través de xarxes socials o altres plataformes, comporta l’acceptació i el consentiment de l’usuari o la usuària dels següents punts:

 • L’usuari o l’usuària, en el moment de l’enviament dels continguts objecte de la participació, autoritza l’SAMC que els incloga en el Portal, programes de ràdio o televisió, o en llocs específics de les xarxes socials en què l’SAMC tinga presència. Expressament, s’autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició en tot tipus de suports i mitjançant l’ús de qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació.
 • L’SAMC podrà fer ús il·limitat dels continguts rebuts i emetre’ls en els formats que estime més adients.
 • L’SAMC podrà fer servir els continguts per a la promoció dels serveis dels canals de ràdio o televisió, així com d’altres plataformes en què tinga presència.
 • En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a l’SAMC, si no es compta amb l’autorització expressa de l’autor.
 • L’SAMC no exigeix exclusivitat en l’explotació dels drets esmentats en els punts anteriors.
 • L’SAMC podrà modificar els continguts rebuts i acceptats.
 • Els arxius que hagen sigut emesos per l’SAMC, passaran a formar part de l’arxiu d’emissions audiovisuals o radiofòniques titularitat de l’SAMC.
 • Els drets d’explotació dels continguts enviats que es determinen en els punts anteriors no tindran limitació territorial ni temporal.
 • Els continguts generats i enviats pels usuaris i les usuàries i que es publiquen a les plataformes de comunicació de l’SAMC (fotografies, vídeos, àudios, textos, etc.) tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual. Queda prohibida la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es puga fer amb els continguts que es difonen en aquesta pàgina.
 • La cessió de drets de propietat intel·lectual dels continguts enviats pels usuaris i les usuàries serà gratuïta.

8. Cessió dels drets d’imatge

Les persones guanyadores dels concursos o els usuaris i les usuàries que envien continguts que hagen generat per a participar en les accions proposades per l’SAMC autoritzen la publicació del seu nom i població en qualsevol activitat promocional relacionada amb l’acció de participació.

Amb caràcter general, en tots els concursos s’informarà del nom de la persona guanyadora i de la població on viu. En cas que el contingut enviat siga la seua pròpia imatge, el fet de participar en l’acció implica que l’SAMC tindrà dret a difondre-la pels seus mitjans de comunicació, sempre dins de l’àmbit del mateix concurs.

Aquestes activitats no comportaran cap tipus de remuneració.

9. Xarxes socials

Els programes, emissores i canals de ràdio i televisió de l’SAMC tenen presència a les principals xarxes socials amb les seues pàgines i perfils oficials.

En cada una de les xarxes s’informa de temes relacionats amb la programació, i també s’inclouen determinats continguts de titularitat pròpia de l’SAMC. El fet de publicar determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeix una llicència d’ús il·limitada per a l’esmentat contingut, sinó que la persona usuària haurà d’utilitzar l’esmentada informació i continguts d’acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa.

Pel que fa a les accions de participació, l’SAMC podrà organitzar diferents accions o campanyes de participació perquè usuaris i usuàries de les xarxes socials participen directament a través d’una xarxa social. La informació de les condicions de participació es publicarà en el Portal i s’informarà als usuaris i les usuàries de les xarxes socials mitjançant enllaços al Portal o per mitjà d’altres sistemes adequats.

Les accions de participació a xarxes socials estaran identificades adequadament amb etiquetes, o bé tindran lloc directament en alguna de les presències oficials de l’SAMC a les xarxes socials, de manera que l’usuari o la usuària sabrà en tot moment que està formant part d’una acció de participació organitzada per l’SAMC.

Podràs participar en determinades accions des de les diferents xarxes socials en què l’SAMC tinga presència. Les condicions de participació es publicaran al Portal.

10. Tractament de la informació personal

En els nostres avisos podràs trobar la informació concreta de com tractem les teues dades si et registres al Portal com a usuari o usuària: política de privacitat.

Els usuaris i les usuàries de les xarxes socials també podran participar en accions organitzades per l’SAMC en què es facen crides a la participació expressament per aquestes plataformes i, en aquest cas, pot ser que es tinga accés a determinada informació personal dels usuaris i les usuàries d’aquestes xarxes socials.

El fet que el participant de les accions faça servir un determinat element identificatiu de l’acció (ex. hashtags), o bé que responga a una de les crides de participació efectuades a les presències oficials de l’SAMC a les xarxes, comporta que la persona que participa dona el consentiment a l’SAMC per al tractament de determinada informació seua de caràcter personal, per a poder contactar i publicar el nom del seu usuari o usuària a les plataformes de l’SAMC. També implica l’acceptació de les condicions generals de participació i les particulars de cada acció organitzada per l’SAMC. En la mesura que siga possible, per la mateixa dinàmica de la xarxa, inclourem els enllaços de les condicions específiques de participació de cada acció.

Les comunicacions de l’SAMC amb els usuaris i les usuàries de la xarxa social tindran lloc, preferentment, a través de la missatgeria privada de cada xarxa social. En casos excepcionals en què això no siga possible, es deixaria un missatge públic, per tal que el participant contacte amb els organitzadors de l’acció.

Si eres com a usuari o usuària t’has registrat al Portal o participes a través del correu electrònic, la informació la gestionarem segons la nostra política de protecció de dades. Si has participat des d’una xarxa social, de manera general, no tindrem accés a la teua informació personal.

11. Atenció al participant

L’SAMC posa a disposició dels usuaris i les usuàries un servei d’atenció per a l’atenció i resolució de reclamacions derivades de concursos organitzats per l’SAMC.

Els usuaris i les usuàries podran dirigir-se a l’SAMC pels mitjans següents:

- Correu electrònic: contacte@cvmc.es

- Telèfon: 96 282 55 00

- Correu postal: Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)

Polígon Accés Ademús, s/n 46100 Burjassot.

Les reclamacions s’hauran de presentar en el termini màxim de 3 mesos, una vegada finalitzada la celebració del concurs.

12. Mecanisme per indicar la vulneració de drets

En cas que els administradors del Portal tinguen coneixement que s’ha vulnerat algun dret de propietat intel·lectual sobre continguts publicats, las SAMC es reserva el dret de retirar-lo de manera cautelar.

L’SAMC farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que pertanyen als seus autors i creadors, i impulsarà el respecte per a totes les persones dels seus serveis. En cas que un dels seus usuaris o usuàries vulneren algun precepte dels que es determinen en aquestes condicions, l’SAMC no assumirà les responsabilitats que se’n puguen derivar.

D’acord amb les condicions del servei i quan l’SAMC ho crega oportú, de manera discrecional i sense necessitat de previ avís, l’SAMC es reserva el dret de deshabilitar els comptes dels usuaris i les usuàries que infringisquen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers.

En cas que un usuari o usuària tinga coneixement que el servei està vulnerant algun dret seu, podrà avisar la redacció del Portal sobre la incidència detectada.

Per a una correcta valoració dels fets, ens haurà de facilitar la informació següent:

 1. Nom complet, adreça postal, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic (en cas que siga diferent de la del registre).
 2. Explicació completa de la suposada activitat il·lícita i, en cas de tractar-se d’informació relacionada amb propietat intel·lectual, la descripció concreta del contingut per a la seua correcta localització.

L’usuari o la usuària que envie un formulari que indique la vulneració d’algun dels seus drets, haurà de manifestar els punts següents:

 • Que la informació de denúncia siga exacta i verdadera.
 • Que realment siga la persona legitimada per presentar la reclamació.
 • En cas que l’SAMC retire el contingut i després es demostre que la denúncia presentada era falsa o inexacta, l’SAMC no serà responsable de les conseqüències que se’n puguen derivar en aquest punt.

13. Acceptació de les bases

Cada concurs tindrà unes condicions de participació particulars que s’anunciaran al Portal, les quals seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar, la persona usuària es compromet a llegir-les amb deteniment.

La participació en concursos promoguts per l’SAMC comporta l’acceptació de les bases o de les condicions de participació.

Les persones guanyadores dels concursos o accions promocionades per l’SAMC accepten expressament que el seu nom es publique en els llocs web de l’SAMC o en les xarxes socials en què tinga presència.

14. Suspensió, anul·lació o ajornament dels concursos

L’SAMC es reserva el dret de suspendre, anul·lar o ajornar qualsevol dels seus concursos. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en les accions de participació.

15. Jurisdicció i llei aplicable

Les condicions de participació dels concursos i accions de participació de l’SAMC es regeixen per la llei de l’estat espanyol. Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats competents a la ciutat de Paterna (València), excepte que la llei establisca una altra cosa.

EL DIRECTOR DE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Document
Condicions generals de participació en concursos
Consulta'l

Alfred Costa Folgado.