Condicions d'ús

Condicions d'ús

 • Raó social: Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
 • CIF: Q4601414H
 • Domicili: ctra. del Polígon d'accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València
 • Correu electrònic: contacte@apuntmedia.es
 • Telèfon: 96 282 55 00
 • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil, full V-176354, tom 10287, foli 63

Ús del web

El web www.apuntmedia.es proporciona l’accés a una diversitat d’informacions i serveis (d’ara en avant, els continguts) que pertanyen a l’SAMC. Els usuaris i les usuàries  assumiu la responsabilitat de l’ús que feu del web. Aquesta responsabilitat abasta els registres necessaris per a accedir a serveis i continguts determinats. En aquests registres sereu responsables d’aportar informació verídica i lícita.

Com a usuaris, us comprometeu a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’SAMC ofereix a través del seu web i a no emprar-los per a: (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’orde públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornografia, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’SAMC, dels seus proveïdors o de terceres persones a través de la introducció o difusió de virus informàtics, o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar aquests danys; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, emprar els comptes de correu electrònic d’uns altres usuaris i modificar o manipular els missatges. Aquesta llista no és exhaustiva: l’obligació del compliment de la instrucció de l’ens pot afectar altres contextos legals.

L'accés, la navegació i l'ús del web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i les usuàries, que quedeu obligats a realitzar un accés, una navegació i un ús diligent, correcte i lícit del web.

Excepte en aquells casos en que s’especifique expressament el contrari, l’accés i l'ús del web tenen caràcter lliure i gratuït, al marge del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que hi done l’accés, un cost que, en tot cas, haureu d’assumir les persones que us hi connecteu.

L’SAMC queda exonerada de qualsevol responsabilitat per situacions de força major que puguen impedir o dificultar l’accés, la navegació o l’ús del web. A efectes exemplificatius, es consideraran com a situacions de força major els supòsits de falta de mitjans de comunicació, desconnexions, interrupcions d’energia, avaries en el funcionament, sobrecàrrega de xarxes, etc.

L’SAMC es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona; que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics; que atempten contra la joventut o la infància, l’orde o la seguretat pública,  o que, al seu parer, no resulten convenients per a la publicació perquè no s’adeqüen a l’objectiu de l’ens. En qualsevol cas, l’SAMC, com a administradora del web, actuarà diligentment tan bon punt tinga coneixement d’actes comesos contra aquestes condicions d’ús o la seua política de privacitat.

Política d'enllaços

Els llocs web enllaçats no estan controlats per l’SAMC i, per tant, aquesta societat no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç que es trobe en qualsevol lloc web enllaçat, ni tampoc de cap canvi o actualització d’aquests llocs webs. L’SAMC només proporciona aquests enllaços per a facilitar la navegació. La inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc web per part de l’SAMC.

Drets de propietat intel·lectual

L’SAMC, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements que hi conté (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i l’ús, etc.), que són tots titularitat de l’SAMC o bé dels seus llicenciadors. En virtut del que preveuen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, del Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents pel que fa a la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o d’una part dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol tipus de suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia de l’SAMC.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de l’SAMC. Tots els continguts publicats en el lloc web, especialment els dissenys, textos, imatges, vídeos gràfics, logotips, icones, botons, així com els noms comercials, les marques o dibuixos i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan sotmesos als drets de la propietat intel·lectual i industrial de l’SAMC. En cap circumstància s’entendrà que es concedeix cap llicència o que hi ha una renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats anteriorment, ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret, especialment d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia i expressa de l’SAMC.

L’SAMC té l’autorització per a publicar en el seu web les imatges, textos i logotips dels clients.

Limitació de responsabilitats

L’SAMC es farà càrrec dels danys i perjuís que com a usuaris pugueu patir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguen directament imputables a una actuació incorrecta de l’ens, i si s’ha demostrat que no ha complit les exigències i requisits legals establits. És responsabilitat vostra prendre totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement els riscos de la navegació oberta per internet i evitar així danys en els equips, pèrdua de dades o robatori d’informació confidencial.

L’SAMC no es fa responsable dels perjuís que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc web, o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a l’SAMC, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o de la navegació a través del web. Tampoc són responsabilitat de l’ens els retards o els bloquejos en l’ús del web a causa de deficiències o sobrecàrregues d’internet o d’altres sistemes, ni la impossibilitat de prestar el servei o de permetre l’accés per causes no imputables a l’SAMC i provocades pels usuaris mateixos, tercers o supòsits de força major.

L’SAMC no serà responsable, si no en té coneixement efectiu, que la inactivitat o la informació a la qual remet o recomana mitjançant els seus enllaços siga il·lícita o lesione béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. I si en té la responsabilitat, actuarà amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç o la informació inadequats.

Jurisdicció i lleis aplicables

La llei aplicable a aquest contracte serà la llei espanyola. Per a les controvèrsies que puguen sorgir en el contracte, les parts, amb la renúncia del fur propi, se sotmetran expressament als jutjats i tribunals de València.

Generalitats

L’SAMC perseguirà l’incompliment de les condicions presents, així com qualsevol utilització indeguda del web, i durà a terme totes les accions legals que li corresponguen per dret.

Modificació de les condicions d'ús

Aquestes condicions d’ús podran ser revisades per a adequar-se als possibles canvis en la legislació vigent, per a actualitzar els procediments de recollida i d’ús de la informació, o per a adaptar-se a l’aparició o desaparició de serveis.

Els possibles canvis seran vigents a partir de la publicació en el web, per la qual cosa és important que els usuaris reviseu regularment les condicions d’ús per tal d’estar informats sobre les modificacions que hi puga haver.

Condicions d'ús de participació

Condicions d'ús de les accions de participació en el web d’À Punt i La Colla

1.Tractament de les dades personals

En compliment del que preveu el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, referent a la protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, s’informa els participants que les dades personals que faciliten s’inclouran en els fitxers de l’SAMC amb la finalitat de gestionar els continguts audiovisuals i les imatges aportades, i la difusió dels mitjans que formen part de l’SAMC. El tractament de les dades personals deriva del consentiment exprés que hàgeu donat en participar en els webs que són propietat de l’SAMC. Les dades es conservaran durant el termini necessari per al desenvolupament del projecte.

De conformitat amb el que estableixen el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 (d’ara en avant, RGPD) i la resta de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem que les dades personals que pugueu facilitar durant l’ús del lloc web www.apuntmedia.es (d’ara en avant, el web) les tractarà, i serà responsable del tractament que en faça, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (d’ara en avant, SAMC), amb les següents dades:  

 • CIF: A98907975
 • Domicili social: ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València
 • Correu electrònic: contacte@apuntmedia.es
 • Telèfon: 963 86 87 04
 • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil, full V-176354, tom 10287, foli 63

Delegat/ada de protecció de dades:

 • Delegat de protecció de dades de la Generalitat
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Passeig de l’Albereda, 16
 • 46010 València
 • Telèfon de contacte: 961 922 421
 • Correu electrònic: dpd@gva.es

L’SAMC només serà responsable, i en garantirà la confidencialitat i la seguretat, de les dades personals que tracte per a aquelles finalitats especificades en aquest document, i no tindrà cap responsabilitat pels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguen efectuar tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que actuen fora del lloc web.

Llegiu ací la política de privacitat completa.

2. Condicions de l’emissió dels materials

L’SAMC podrà modificar el material rebut amb l’objectiu d’emetre’l en les diferents finestres de què disposa (web, xarxes socials, televisió i ràdio).

La cessió del material serà gratuïta.

L’SAMC es reserva el dret de no publicar algun dels materials rebuts si no compleix els objectius del projecte o les directrius del Llibre d’estil de la CVMC.

L’SAMC es podrà posar en contacte amb les persones que participen en el web per a verificar alguna de les dades rebudes o per a completar-les.

Els continguts que envieu els usuaris i les usuàries, així com la resta de continguts de l’SAMC, podran formar part del seu arxiu audiovisual.

No s’acceptaran imatges de menors d’edat.

Si voleu modificar alguna dada del missatge, ens podeu escriure a xarxes@cvmc.es.

Tot participant es compromet a respectar la normativa relativa al dret d’informació, sobretot els preceptes constitucionals; la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el títol X del Codi Penal sobre delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili, a més del títol XI del Codi Penal relatiu a delictes contra l’honor, etc. En aquest sentit, cada participant assumeix la responsabilitat que es puga derivar de la seua intervenció com a conseqüència de les seues informacions, opinions i actes. L’SAMC quedarà eximida de qualsevol reclamació que es derive de les causes anteriors.

L’SAMC no es fa responsable de les controvèrsies que es puguen suscitar pel que fa a l’autoria o la propietat de les imatges o el contingut. Procedirà a la retirada immediata a penes en tinga un coneixement contrastat. Si veieu en el lloc web qualsevol contingut que puga vulnerar els drets a la propietat intel·lectual i industrial, us preguem que ho comuniqueu al prestador tan prompte com siga possible enviant un correu electrònic a l’adreça xarxes@cvmc.es.

Amb caràcter general, en el web només podran participar les persones majors d’edat. En cas que, excepcionalment, en determinades accions de participació es contemple de forma expressa la participació de persones menors de 18 anys, serà necessària l’autorització dels progenitors o tutors legals.  

El tractament de les dades personals dels menors d’edat estarà sotmés al règim contemplat en l’article 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.