Tot el que necessites saber si et toca estar en una mesa electoral

Si t’han designat, el teu ajuntament t’ho notificarà entre el 29 d’abril i el 5 de maig

Què passa si he d'estar en una mesa electoral?
Què passa si he d'estar en una mesa electoral? / Paula García
À Punt NTC
Paula García @apuntnoticies
28 d'abril 2023 - 07:02 Actualitzat: 27 de juny 2023 - 20:59

Les meses electorals presideixen l'acte de la votació, en controlen el desenvolupament i fan el recompte i l'escrutini dels vots. Estan formades per un president o presidenta i dos vocals —més dos suplents per cada membre— que tria l’ajuntament de cada municipi en un sorteig que es fa entre 25 i 29 dies després de la convocatòria de les eleccions.

El consistori notifica a les persones en un termini de tres dies la seua designació, així que si t’ha tocat formar part d’una mesa electoral, ho sabràs abans que acabe la setmana. Si mai t’has vist en aquesta situació et contem tot el que necessites saber.

Quins drets tens?

Presidents, vocals i suplents finalment designats com a membres titulars

  • Rebran una dieta.
  • Tindran dret a una reducció de la seua jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.
  • Tindran protecció de la Seguretat Social en les contingències i situacions que puguen derivar-se de la seua participació en les eleccions.

Com obtindre un justificant de participació en la mesa?

S'ha de sol·licitar a la Junta Electoral de Zona corresponent a través del contacte que consta en la documentació de nomenament com a membre de la mesa. 

Com saber si pots o no formar part d’una mesa electoral? 

La participació en la mesa electoral és obligatòria per llei, però algunes circumstàncies personals, familiars i laborals que, degudament acreditades davant de la Junta Electoral de la Zona, impedeixen o poden impedir que una persona exercisca aquests càrrecs.

El termini per a al·legacions és de 7 dies des que es rep la notificació. Si després d’aquest termini qualsevol dels designats estiguera en impossibilitat d'acudir a l'acompliment del seu càrrec, ha de comunicar-lo a la Junta Electoral de Zona, almenys 72 hores abans del dia de les eleccions, aportant les justificacions pertinents.

Si l'impediment sobrevé després d'aquest termini, l'avís a la Junta haurà de realitzar-se de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la mesa. En aquests casos, la Junta comunicarà la substitució al suplent corresponent, si hi ha temps per a fer-ho, i procedirà a nomenar-ne un altre, si calguera.

Què passa si no et presentes en la mesa el dia de les eleccions?

No presentar-se a la constitució de la mesa el dia de les eleccions si no s’està en cap de les circumstàncies que n’impossibiliten la participació és incórrer en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos. Açò s’aplica també a les persones que han sigut designades només com a suplents. 

Com es constitueix la mesa el dia de les eleccions?

Cada titular de la mesa té dos suplents i tant titulars com suplents han d'acudir al Local electoral a les 8:00 hores el dia de les eleccions. Si es presenten tots els titulars, la mesa es constitueix amb aquests, i, si algun titular no es presenta, ocuparà el seu lloc el primer suplent. Si aquest tampoc es presenta, ho farà el segon suplent.

En el cas del president, si no acudeix el designat com a titular, ni tampoc cap dels seus suplents, ocuparà aquest lloc el primer vocal titular, o el segon si aquest tampoc ha acudit.

No pot constituir-se la Mesa sense la presència d'un president i dos vocals. Si això no és possible, malgrat ocupar els llocs vacants els suplents, els membres de la mesa presents, els suplents que hagueren acudit o l'autoritat governativa, hauran de comunicar aquesta circumstància a la Junta Electoral de Zona, que és lliure per a designar les persones que constituiran la mesa electoral, i poden fins i tot ordenar que en forme part algun dels electors que es trobe present en el local.

Què passa si estic de viatge el dia 23?

La Junta Electoral Central ha permés que es puga al·legar la contractació d'un viatge, sempre que s'haja pagat abans del 30 de maig i que anul·lar-lo supose un perjudici econòmic demostrable.

Què ocorre si un membre titular de la mesa arriba tard?

Si ja ha sigut alçada l'acta de constitució de la mesa no pot prendre possessió, perquè ja ha sigut substituït pel seu suplent.

Els suplents, una vegada constituïda la mesa què han de fer?

Si no han passat a formar part de la mesa queden exempts de les seues obligacions

Pot un membre de la mesa abandonar-la temporalment?

Sí, sempre que queden en ella almenys dos dels seus membres.

Què ocorre si durant la jornada el president o un vocal de la mesa s'ha de retirar per malaltia?

El president serà substituït pel vocal primer. Si el vocal segon no està d'acord amb aquesta designació, serà el que haja assumit la presidència qui decidirà sobre aquest tema amb el seu vot de qualitat.

Què ocorre si la mesa ha quedat amb dos membres i un d'ells ha d'absentar-se momentàniament?

La votació quedaria interrompuda fins que el membre absent es reincorpore. En aquest cas, a més, la Junta Electoral de Zona haurà de prendre les mesures necessàries per al perfecte desenvolupament de la votació.

També et pot interessar

stats