Quins motius eximeixen de formar part d’una mesa electoral?

Formar part d’una mesa electoral és obligatori, però hi ha circumstàncies que ho impossibiliten

Algunes raons per a no formar part d'una mesa electoral
Algunes raons per a no formar part d'una mesa electoral / Paula García
À Punt NTC
Paula García @apuntnoticies
29 d'abril 2023 - 07:04 Actualitzat: 29 d'abril 2023 - 12:08

Segons l’article 27 de la Llei orgànica del règim electoral (Loreg), les persones designades per a ser president o vocal en una mesa electoral tenen l’obligació de desenvolupar el deure encomanat. Si no ho fan, s'enfronten a una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos. No obstant això, hi ha algunes circumstàncies personals, familiars i laborals que, degudament acreditades, impedeixen o poden impedir que una persona exercisca aquests càrrecs. Les detallem a continuació.

Causes personals.

 • Ser major de 65 anys.
 • Discapacitat.
 • Ser pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
 • Incapacitat temporal per al treball.
 • Gestació a partir dels sis mesos d'embaràs i el període corresponent de descans maternal.
 • Internament en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics.
 • Haver format part d'una mesa electoral amb anterioritat, almenys en tres ocasions els últims deu anys.
 • Existència d’una pena o mesura cautelar de prohibició d'aproximació a una persona inscrita en el cens d’alguna de les meses del col·legi electoral on haja d’estar la persona sol·licitant.

Causes personals que valorarà la Junta Electoral de Zona

 • Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que impedisca exercir les funcions de membre de mesa electoral, o que ho convertisca en particularment difícil o penós.
 • Ser pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió, quan els factors determinants de la incapacitat concórreguen per analogia en el desenvolupament de les funcions de membre de la mesa.
 • Un embaràs de risc durant els primers sis mesos, sempre que els factors de risc concórreguen per analogia en el desenvolupament de les funcions de membre de la mesa electoral.
 • Una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants el dia de la votació, els dies immediatament anteriors, o l'endemà, sempre que siguen inajornables.
 • Pertinença a confessions o comunitats religioses amb un ideari o règim de clausura contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.
 • El canvi de la residència habitual a una altra comunitat autònoma quan, a més d'aquesta circumstància, es justifique la dificultat de poder formar part d'una mesa electoral.

Responsabilitats familiars

 • Ser mare durant el període de lactància fins que el nadó complisca nou mesos.
 • Cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de huit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • La cura directa i contínua de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no puga valdre's per si mateix. 

Causes familiars que valorarà la Junta Electoral de Zona

 • La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resulten inajornables o en els quals l'ajornament provoque perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat siga el protagonista o guarde amb aquest una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat. 
 • La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s'acredite que l'altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, mancant a més l'interessat d'ascendents o d'altres fills majors que puguen fer-lo.

Causes professionals

 • Haver de prestar durant la jornada electoral serveis a les juntes electorals, als jutjats i a les administracions públiques que tinguen encomanades funcions electorals. S'entenen inclosos en aquesta causa els notaris que hagen de realitzar en la jornada electoral les funcions previstes en l'article 91.5 de la LOREG.
 • Haver de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera.
 • Directors o directores de mitjans de comunicació d'informació general i caps dels serveis informatius que hagen de cobrir la jornada electoral.
 • Professionals que hagen de participar en esdeveniments públics que tinguen lloc el dia de la votació, que estiguen previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan no puguen ser substituïts i si no participen s’haja de suspendre l'esdeveniment i això produïsca perjudicis econòmics rellevants.

Altres causes

 • A més de tots aquests supòsits, hi ha unes altres causes menys probables per les quals la Junta Electoral et considera algú "inelegible" per a constituir una mesa electoral i que s’arrepleguen en l’article 6 de la LOREG:
 • Ser membre de la família reial.
 • Ser president d’institucions com ara el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem o el Consell d’Estat.
 • Ser vocal del Consell General del Poder Judicial, magistrat del Constitucional o conseller del Tribunal de Comptes.
 • Tindre un càrrec com el de defensor del poble, fiscal general de l’Estat o similar.
 • Ocupar un càrrec de responsabilitat en ministeris o entitats estatals autònomes.
 • Tindre una condemna per sentència ferma, a pena privativa de llibertat.
 • Tindre una condemna, encara que la sentència no siga ferma, per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l’administració pública o les institucions de l’Estat.

Set dies per a justificar-ho

Totes aquestes diferents circumstàncies han de ser degudament acreditades davant de la Junta Electoral de la Zona en el termini de set dies des que es rep la notificació de la designació com a membre de la mesa electoral. Es pot consultar amb quins documents o de quines formes es poden acreditar concretament cadascuna d’elles en aquest enllaç del Ministeri de l'Interior. Enguany per primera vegada es podran fer les al·legacions de forma telemàtica a més de presencialment.

La Junta Electora resoldrà les al·legacions sense recurs ulterior en el termini de cinc dies i comunicarà, si escau, la substitució produïda al primer suplent.

Si després d’aquest termini de 7 dies per a al·legacions, qualsevol dels designats estiguera en impossibilitat d'acudir a l'acompliment del seu càrrec, ha de comunicar-lo a la Junta Electoral de Zona, almenys 72 hores abans del dia de les eleccions, aportant les justificacions pertinents. Si l'impediment sobrevé després d'aquest termini, l'avís a la Junta haurà de realitzar-se de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la Mesa. En aquests casos, la Junta comunicarà la substitució al suplent corresponent, si hi ha temps per a fer-ho, i procedirà a nomenar-ne un altre, si calguera.

No presentar-se a la constitució de la mesa el dia de les eleccions si no s’està en cap de les circumstàncies que n’impossibiliten la participació és incórrer en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos. Açò s’aplica també a les persones que han sigut designades només com a suplents. 

També et pot interessar

stats