Alaquàs estableix sancions contra la prostitució de fins a 3.000 euros

La normativa articula mesures de caràcter jurídic i recursos psicosocials per a protegir les dones víctimes de prostitució i per a garantir la convivència en l'espai públic

svvv
Alaquàs pretén erradicar la prostitució al terme municipal / Shutterstock

L'Ajuntament d'Alaquàs ha aprovat una ordenança municipal per a contribuir a l'erradicació de la prostitució i l'explotació sexual, que contempla sancions de 750 a 3.000 euros i estableix accions perquè les víctimes puguen integrar-se en la societat.

L'ordenança, que publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor d'ací a quinze dies hàbils, articula mesures de caràcter jurídic i recursos psicosocials per a defensar i protegir les dones víctimes de prostitució i d'explotació sexual.

El text considera víctimes totes les dones en situació de prostitució, sanciona la demanda i proposa mesures que van més enllà de l'àmbit sancionador. Té un enfocament integral i inclusiu per a garantir la defensa i la protecció d'aquestes dones.

Segons assenyala, la prostitució és "una pràctica sexista, greument discriminatòria i impròpia d'una societat democràtica", per la qual cosa es busca promoure la seua erradicació en el terme municipal d'Alaquàs, on es prohibeix sol·licitar, negociar o acceptar serveis sexuals retribuïts en els seus espais públics.

Infraccions

Serà infracció lleu col·locar, repartir, divulgar i difondre en l'espai públic publicitat que promoga el consum de la prostitució, així com el turisme sexual, i seran responsables els qui executen la mateixa, a més dels qui consten com a anunciants.

Es consideraran infraccions greus sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament serveis sexuals retribuïts, així com fer qualsevol activitat de caràcter sexual en l'espai públic a canvi de retribució, en diners o en espècie, o qualsevol altra contraprestació.

Seran també infraccions greus col·laborar amb els demandants de serveis sexuals amb accions com facilitar, vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat, i afavorir o promoure el consum de prostitució mitjançant la intermediació.

Es consideraran infraccions molt greus col·locar, repartir i difondre publicitat que promoga o afavorisca el consum o mercat de la prostitució en espais situats a menys de dos-cents metres de centres docents o educatius o altres llocs amb afluència de públic infantil, o d'espais destinats a la celebració de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva amb afluència de públic.

Aplicable també a menors de 14 a 18 anys

Aquesta ordenança és aplicable a les conductes realitzades per persones menors amb edat compresa entre els 14 i els 18 anys, i en aquest cas es podran substituir les sancions econòmiques per activitats de servei públic amb interés social i valor educatiu.

Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 500 a 750 euros; les greus amb multa de 750,01 euros a 1.500 euros i les molt greus amb multa de 1.500,01 euros a 3.000 euros. Les infraccions molt greus prescriuran al cap de tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos.

També et pot interessar

stats