El professorat valencià disposarà de millores en els permisos i llicències

La Generalitat ha traslladat a la normativa autonòmica novetats introduïdes per un decret llei del govern d’agost

Alumnes en una classe d'un institut en una imatge d'arxiu
Alumnes en una classe d'un institut en una imatge d'arxiu / Efe

Ampliació dels permisos per accident o malaltia greu per al professorat valencià no universitari. Un permís parental de huit setmanes a gaudir fins als huit anys de la criatura i la interrupció de les vacances per baixa laboral amb possibilitat de gaudir-les quan finalitze la incapacitat són les millores pel que fa als permisos i llicències que tindrà aquest col·lectiu a la Comunitat Valenciana.

Aquesta setmana, la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació ha publicat una circular que dicta instruccions per a l’aplicació dels permisos recollits en el Decret llei 5/2023, de 28 de juny, que modifica els articles 48 i 49 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsica de l’Empleat Públic. 

El document modifica l’article 18 del Decret 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari funcionarial que depén de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: permisos i llicències, per a ampliar el permís per accident o malaltia greus i introdueix un nou permís parental de huit setmanes que es podrà gaudir fins que la criatura tinga huit anys. 

Concretament, es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 18 de l’esmenat decret per a ampliar-los. Abans l’apartat 1 es referia només als permisos “per accident o malaltia greus, per hospitalització o per intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari del cònjuge, de la parella de fet o d’un familiar de primer grau per consanguinitat o afinitat”. Ara s’amplia també a “qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisca amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili que requerisca la cura efectiva d’aquella”. Així mateix, la modificació elimina la distinció en nombre de dies de permís depenent del domicili de la persona que requereix les cures. Ara seran cinc dies hàbils en qualsevol cas.

En l’apartat 2, la modificació també afecta el nombre de dies de permís. Abans eren dos dies hàbils quan la persona que requeria les cures vivia en la mateixa localitat i quatre si ho feia en una diferent, i ara seran quatre dies en qualsevol cas.

Pel que fa al nou permís parental, serà per a la cura de fill, filla, menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor complisca huit anys. El permís és de huit setmanes en total que es poden gaudir de forma contínua o discontínua i a temps parcial o complet. És un permís intransferible i no retribuït, i l’òrgan competent serà la Direcció Territorial de la província en la qual el personal docent preste els seus serveis.

L’STEPV, sindicat majoritari en l’ensenyament, ha celebrat la publicació de la circular, ja que aquestes millores i novetats encara no s’havien traslladat a la normativa autonòmica, “impedint i restringint que les treballadores i treballadors pogueren gaudir-les”. 

Així mateix, des de l’organització sindical, han informat que Educació ha inclòs en l’article 34 del mateix Decret 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, la incapacitat temporal (baixa laboral) com un dels supòsits pels quals el professorat té dret “a gaudir de les vacances encara que haja finalitzat l’any natural, sempre que no hagen transcorregut díhuit mesos a partir de final del final de l’any en què s’hagen originat” quan aquesta incapacitat haja impedit “iniciar el gaudi de les vacances en període no lectiu dins de l’any natural al qual corresponguen o una vegada començat el període vacacional”. És a dir, que si una baixa laboral coincideix amb el seu període vacacional, el docent o la docent tindrà dret a gaudir el nombre de dies que estiga de baixa mentre duren les vacances una vegada s’haja recuperat, malgrat que el període vacacional del professorat s'haja acabat. 

Segons el sindicat, el passat febrer va presentar un recurs contra el Decret 234/2022 de 30 de desembre, del Consell, perquè no incloïa la incapacitat temporal i l’administració va reconéixer que es tractava d’una omissió involuntària. Per això, l’STEPV va demanar en la darrera mesa d’educació, que s’hi incloguera.

També et pot interessar

stats