Comença la campanya de la declaració de la renda: totes les deduccions

Des de hui l'esborrany es pot enviar en línia, a partir del 5 de maig per telèfon i des de l’1 de juny presencialment. L’últim dia per a enviar-lo és el 30 de juny

Una dona realitza la declaració de la renda
Una dona fa la declaració de la renda / Shutterstock

Comença la campanya de la declaració de la renda 2021, i enguany arriba amb noves deduccions autonòmiques, de les quals es podran beneficiar les persones residents a la Comunitat Valenciana.

Trenta beneficis fiscals aprovats per la Generalitat en la llei de mesures fiscals per a l’any 2021 amb l'objectiu, principalment, de lluitar contra el despoblament i fomentar l’activitat a les zones rurals amb risc de despoblament. Però que també busquen garantir l’accés a l’habitatge dels col·lectius més vulnerables, com ara el jovent i les dones que han patit violència masclista. 

Deduccions per a combatre el despoblament

 • Les persones contribuents que durant el període impositiu (any 2021) residisquen en algun dels 180 municipis valencians amb risc de despoblament podran deduir-se 300 euros. 
 • En funció de les càrregues familiars, aquestes persones es podran deduir altres 120 euros si tenen un/a fill/a, 180 euros si en tenen dos/dues, i 240 si tenen tres o més criatures. D’aquesta manera, una família nombrosa que visca en una localitat amb risc de despoblament podria arribar a deduir-se un màxim de 540 euros. 
 • Les persones contribuents podran deduir-se en la quota íntegra autonòmica –amb un límit de 6.000 euros– el 30% de les quantitats invertides durant l'exercici de subscripció i desemborsament d’accions o participacions en els acords de constitució o ampliació de capital en negocis instal·lats en aquestes zones. 
 • Aquest benefici podrà incrementar-se en un 15% addicional –amb un límit de 90 euros– si les persones titulars d'aquests negocis tenen, a més, el domicili fiscal en un municipi en risc de despoblament.

Deduccions per facilitar l’accés a l’habitatge

 • Les dones que hagen patit violència de gènere es podran beneficiar d’una deducció autonòmica per arrendament d’habitatge habitual del 25% –amb un límit de 850 euros– i del 30% –amb límit de 1.000 euros– en les dones fins a 35 anys i/o amb discapacitat.
 • Deducció d'un 20% –amb un límit de 700 euros– per arrendament de l'habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu.
 • Aquesta deducció pot arribar al 25% –amb límit de 850 euros– si l’arrendatari o arrendatària és menor de 36 anys o té reconegut un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica superior al 33%. I serà de 30% –amb un límit de 1.000 euros– si reuneix les dues condicions anteriors.
 • Podrà aplicar-se una deducció del 10% de les quantitats satisfetes en el període impositiu –amb un límit de 204 euros– per l'arrendament d'un habitatge, a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o alié, en un municipi diferent d'aquell on la persona contribuent residia amb anterioritat.
 • Torna a incloure's una rebaixa fiscal del 5% –amb un màxim de 3.000– per aquells contribuents que lloguen l'habitatge a un preu que no supere l'establit en l'índex de referència de la Generalitat.
 • Deducció d’un 5% en la primera adquisició d'habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys o aquelles persones que tinguen reconeguda una discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100. En el cas que els contribuents hagen rebut ajudes públiques per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, podran aplicar-se una rebaixa fiscal màxima de 102 euros.
 • Es mantenen les deduccions fins a un 40% per a actuacions en habitatge habitual vinculades a l'eficiència energètica –amb un màxim de 8.000 euros– i també les deduccions d'un 20% –amb un màxim de 5.000 euros– per a obres d'obres de conservació o millora de l'accessibilitat en l'habitatge habitual.

Deduccions excepcionals relacionades amb la covid-19

 • Es podrà compensar íntegrament la major càrrega fiscal en l'IRPF derivada de les ajudes o subvencions que hagen pogut rebre els treballadors i treballadores afectades per ERTO o aquells que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar.
 • Deducció del 20% per als primers 150 euros i del 25% per al valor restant de les donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació, desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de la covid-19.
 • Deducció del 20% per als primers 150 euros i del 25% per al valor restant de les donacions, en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses relacionades amb la crisi sanitària.

Deduccions per circumstàncies personals i familiars

 • Deducció de 270 euros per cada fill o filla nascuda, adoptada o en acolliment familiar.
 • Deducció de 224 euros per naixement o adopció múltiple.
 • Deducció entre 224 euros i 275 euros per naixement o adopció d'un fill/a discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% o discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
 • Deducció del 10% de la quota íntegra autonòmica quan es tenen dos o més descendents i la base imponible de la unitat familiar no excedeix de 24.000 euros. 
 • En el cas de tindre el títol de família nombrosa i el de família monoparental, se sumaran també les deduccions de 300 i 600 euros, respectivament.
 • Deducció del 15% de les quantitats destinades a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil. Amb els límits següents: 270 euros per cada fill, 418 euros per cada fill de 3 a 5 anys per a la conciliació del treball amb la vida familiar; 153 euros per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades a la llar, i 100 euros addicionals per a l'adquisició de material escolar en primària i secundària si el contribuent està en situació de desocupació.
 • Deducció fins a 179 euros per un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i una edat igual o superior a 65 anys.
 • Deducció fins a 179 euros per ascendents majors de 75 anys, o majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, quan convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

Altres deduccions

 • Deducció del 21% de les quantitats satisfetes per l'adquisició d'abonaments culturals d'empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb CulturArts Generalitat sobre l'abonament cultural valencià.
 • Deducció del 10% de les quantitats destinades en adquirir vehicles elèctrics nous de mobilitat personal.
 • Deduccions del 20% per als primers 150 euros i el 25% per a la resta de l'import, de les donacions efectuades durant el període impositiu en els àmbits de les donacions amb finalitat ecològica, relatives al patrimoni cultural valencià: donacions destinades al foment de la llengua valenciana; així com a altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

El total de les trenta deduccions autonòmiques que s’apliquen enguany es pot consultar en el web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Des d’aquest dimecres, dia 6 d’abril, l'esborrany es pot enviar en línia, mentre que a partir del 5 de maig es podrà presentar per telèfon i des de l’1 de juny, de manera presencial. L’últim dia per a presentar-la serà el 30 de juny, excepte si el resultat és a ingressar i se'n vol domiciliar el pagament, cas en què la data límit serà el 27 de juny. 

També et pot interessar