Claus de la nova reforma laboral

La negociació col·lectiva, la contractació i els mecanismes d'ajust de l'ocupació per a evitar acomiadaments són els tres àmbits en els quals se centra l'acord

Treballadores de la planta de Ford a Almussafes
Treballadores de la planta de Ford a Almussafes / Ford

La negociació col·lectiva, la contractació i els mecanismes d'ajust de l'ocupació per a evitar acomiadaments són els tres àmbits en els quals se centra l'acord aconseguit aquest dijous pel govern espanyol amb els agents socials per a una reforma laboral que previsiblement s'aprovarà dimarts que ve.

Negociació Col·lectiva

 • El conveni d'empresa tindrà prioritat aplicativa sobre el d'àmbit superior, excepte en matèria salarial.
 • Un conveni col·lectiu es mantindrà vigent mentre es negocia la seua renovació, si bé, transcorregut un any, les parts hauran de sotmetre's a procediments de mediació o, si existeix acord previ, d'arbitratge.

Tipus de contractes

 • Per defecte el contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit.
 • Desapareix el contracte per obra i servei.
 • El contracte temporal només podrà firmar-se per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball.
 • El contracte per circumstàncies de la producció no serà superior a sis mesos, ampliable a un any per conveni col·lectiu sectorial. Podrà celebrar-se quan hi haja un "increment ocasional i imprevisible" de l'activitat o quan hi haja "oscil·lacions que, fins i tot tractant-se d'activitat normal de l'empresa, generen un desajustament temporal", entre les quals s'inclouen les vacances anuals. Podrà utilitzar-se també per a atendre situacions ocasionals, previsibles i de duració reduïda i delimitada, per un màxim de noranta dies a l'any no continuats i mai en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constituïsquen l'activitat ordinària de l'empresa.
 • Els temporals fraudulents seran convertits en indefinits, així com els qui acumulen díhuit mesos de treball en un termini de 24 mesos, en el mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, directament o a través de la seua posada a disposició per empreses de treball temporal.
 • Els convenis col·lectius podran establir plans de reducció de la temporalitat, així com fixar taxes màximes de temporalitat en la plantilla i les conseqüències derivades del seu incompliment.
 • El contracte de formació no serà inferior a sis mesos ni superior a un any.
 • El contracte fix discontinu s'estableix per a treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, amb períodes d'execució certs. Podran realitzar-se en el marc de contractes o per empreses de treball temporal (ETT). L'antiguitat tindrà en compte tota la duració de la relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats.

Extinció dels contractes

 • Expirada la duració màxima del contracte temporal, si no hi haguera denúncia i es continuara en la prestació laboral, el contracte es considerarà prorrogat tàcitament per temps indefinit.

Multes

 • Les infraccions per ús indegut de contractes temporals passen a ser per cadascuna de les persones treballadores afectades i s'eleven fins a 10.000 euros en el seu grau màxim.
 • Es recull també una penalització creixent en la quota empresarial a la Seguretat Social per cada baixa que es produïsca en contractes temporals per a desincentivar els de curta duració.

Excepció per a la construcció

 • Tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguen per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguen vinculats a obres de construcció. En acabar l'obra, l'empresa haurà d'efectuar una proposta de recol·locació al treballador, prèvia formació a càrrec de l'empresa i, si pot ser, en la Fundació Laboral de la Construcció.
 • El contracte s'extingirà sense indemnització si el treballador rebutja la recol·locació, no està qualificat per al lloc, hi ha un excés de treballadors o no hi ha un lloc per al seu perfil.

Subcontractació

 • El conveni col·lectiu sectorial d'aplicació en les empreses contractistes i subcontractistes serà el de l'activitat desenvolupada, llevat que aquestes compten amb conveni propi, que ja no tindrà prioritat en matèria salarial.
 • L'empresa que contracte o subcontracte amb unes altres haurà de comprovar que aquestes estan al corrent de les seues obligacions salarials i amb la Seguretat Social i respondrà solidàriament per això. Això no s'aplicarà en l'activitat de la construcció o reparació d'habitatge.

ERTOS

 • Es mantenen els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP), així com els de força major (per decisions administratives, incloses les de protecció de la salut pública), amb exoneracions voluntàries del 20% i el 90% de les quotes socials, respectivament.
 • Mecanisme Xarxa: les empreses podran posar en marxa aquests ERTO, prèvia activació pel Consell de Ministres, en cas de crisi per un màxim d'un any i amb exoneracions del 20% al 60%, o en cas de reestructuració sectorial per un any prorrogable a dos i amb una exoneració del 20%. Les exoneracions només seran per a les empreses que desenvolupen accions formatives. La prestació Xarxa serà el 70% de la base reguladora durant tot el període, a la qual se li descomptarà la part de la cotització social a compte del treballador, i no consumirà atur. El govern espanyol crearà un fons xarxa per a atendre les necessitats de finançament del mecanisme que estarà dotat via pressupostos generals de l'Estat, amb finançament europeu i per l'excedent dels ingressos per cotitzacions socials per desocupació.

Període transitori

 • S'estableix que els contractes temporals o formatius en les modalitats actuals que estiguen vigents a l'entrada en vigor de la llei se cenyisquen a la normativa actual i no a la nova.

Avaluació de resultats

 • El govern espanyol avaluarà els resultats obtinguts amb l'anàlisi de les dades de contractació temporal i indefinida el gener de 2025. Aquesta avaluació haurà de repetir-se cada dos anys.

També et pot interessar

stats