Biomassa, l'energia de la natura

La bioenergia és la gran oblidada entre les energies renovables

01 CENTRAL PRODUCCIÓ DE BIOMASSA
Central de producció de biomassa

Si ens pregunten per energies renovables, probablement el primer que ens vindrà al cap serà l’energia eòlica o la fotovoltaica, potser fins i tot l’energia hidroelèctrica. Però a banda d'estes energies més conegudes, n'existeixen moltes altres, i hui ens ocupem de la que prové podríem dir, de les restes de la nostra activitat, de la bioenergia.

Origen de la biomassa
Origen de la biomassa

La bioenergia és un tipus d’energia renovable que s'extrau de l’aprofitament energètic de la biomassa. I què és la biomassa? La matèria orgànica que es pot utilitzar amb finalitats energètiques. Pot ser qualsevol cosa, des de plantes o residus orgànics i animals, fins a residus industrials i aigües residuals. És una font d’energia renovable, de qualitat i disponible en tot el món. Existeixen diferents tipus de biomasses i cada una d'elles es tracta per a obtindre diferents fonts d'energia.

N'hi ha que es transformen mitjançant processos mecànics, altres per termoquímics i també de biològics. Així s'obtenen tres tipus de fonts per a la producció energètica.

Tipus de recursos energetics
Tipus de recursos energetics
 1. Biocombustibles: principalment residus forestals: llenya, carbó vegetal, residus agrícoles com la palla, etc. S'hi elaboren productes com pèl·lets i estelles. L'ús fonamental és la producció de calor en el sector domèstic destinada a la calefacció i la producció d’aigua calent sanitària. En grau més baix, en l'àmbit industrial, també s’utilitzen per a la producció d’energia.
 2. Biocarburants: provenen d'una varietat important de cultius: canya de sucre, dacsa, soia, oli … i de recursos agroindustrials. Per diferents processos, s’obtenen olis vegetals purs que podem convertir en biodièsel o bioetanol, combustible per a motors.
 3. Biogàs: produït pel producte de la fermentació de residus orgànics de boscos, dels camps agrícoles i els residus animals. S’empra per a produir energia tèrmica, mecànica o simplement elèctrica.

 També s’aconsegueixen altres productes menys coneguts però clau en altres processos més complexos, com biocarburants avançats o biohidrogen.

Per què l’energia de biomassa és renovable? Perquè és neutra quant al CO₂, el que significa que no s’allibera cap gas d’efecte hivernacle addicional a l’atmosfera. Això es deu al fet que el gas emés durant la transformació en energia útil s’equilibra amb el CO₂ absorbit per l’atmosfera.

Els principals avantatges de la biomassa com a font d’energia:

 1. Font d’energia renovable: una font d’energia renovable i sostenible, ja que es pot regenerar de manera contínua.
 2. Reducció de residus: l’ús de la biomassa ajuda a reduir la quantitat de residus orgànics que s'envien als abocadors.
 3. Producció local: la biomassa es pot produir en la majoria de les regions del món i no depén de cap importació de combustibles fòssils, el que la converteix en una font d’energia local.
 4. Contribució a l'economia rural: la producció i ús de biomassa pot ser una font d'ingressos per a les zones rurals, ja que fomenta l’activitat econòmica en estes regions.
 5. Baix cost: la biomassa és generalment més econòmica que els combustibles fòssils i pot ser una alternativa prou rendible per a la calefacció i la producció d’energia.
 6. Generació d’ocupació: la producció i ús de la biomassa pot generar llocs de treball en les zones rurals i ajudar així a dinamitzar l’economia local.
 7. Reducció d’emissions: la crema de biomassa produeix una menor quantitat d’emissions de CO₂ i altres contaminats que la crema de combustibles fòssils, i això redueix la petjada de carboni.
 8. Contribució a la seguretat energètica: l’ús de biomassa pot contribuir a la seguretat energètica d’un país perquè redueix la dependència de combustibles fòssils importats.
 9. Flexibilitat de l’ús: la biomassa es pot utilitzar per a produir electricitat, calor i biocombustibles, i això vol dir que és una font d’energia polivalent.
 10. Aprofitament de recursos locals: la biomassa es pot obtindre a partir de residus forestals, agrícoles, urbans, així com de cultius energètics, el que aprofita els recursos locals i redueix la dependència de combustibles fòssils.

Els principals desavantatges de la biomassa com a font d’energia:

 1. L'emmagatzematge és generalment difícil per la necessitat de molt espai i per la possibilitat de contindre líquids/gasos perillosos.
 2. La producció de cendra en el cas de la crema de biomassa produeix diferents inconvenients, entre ells producció de diòxid de carboni.
 3. A baixes temperatures resulta difícil extreure l’energia. Aleshores, regions més fredes com per exemple Alaska, no seran aptes per a l’ús de biomassa.
 4. La producció de biocombustibles no funciona en tots els llocs del món, només pot donar-se en llocs amb abundància de matèria primera.

La directiva de la Unió Europea estableix un objectiu de l’1% per al 2025 i del 5,5% per al 2030 per als biocarburants avançats, el biogàs i els combustibles no renovables d’origen no biològic en el sector del transport.

  A partir de dades recollides en el Pla d’Acció Nacional d'Energies Renovables d'Espanya (PANER) recollit entre el 2011 i 2020 es definiren els paràmetres de qualitat que ha de complir el biogàs per tal de ser inclòs a la xarxa de gas, orientant-se cap a la producció d’electricitat. Es va argumentar que tenim una potencial biomassa molt profitosa per a la producció d’energia elèctrica i tèrmica, que ens posiciona com a tercer país d’Europa en quantitat de biomassa de tots els tipus i això comporta un desenvolupament de la diseconomia viable i rendible. 

Per tant, es presenta un futur escenari molt prometedor per a l’ús de recursos biològics en la producció d’energia renovables.

També et pot interessar

stats