Els treballadors amb fills amb càncer o una malaltia greu podran demanar una reducció de jornada

El dret es mantindrà fins que el fill o la filla tinga 23 anys, o 26 en el cas de persones amb discapacitat

Imatge d'arxiu d'un xiquet ingressat a l'hospital
Imatge d'arxiu d'un xiquet ingressat a l'hospital / Jordi Ballart / Europa Press

Els treballadors amb fills amb càncer o una malaltia greu podran demanar una reducció de jornada. Així ho estableix el reial decret de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, publicat aquest divendres en el Butlletí Oficial de l'estat (BOE).

Segons la normativa, els progenitors tindran dret a una reducció de la jornada de treball amb la disminució proporcional del salari, que serà, almenys, la meitat de la duració d'aquella. Es podrà demanar per a destinar aquest temps a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat del menor a càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que implique un ingrés hospitalari de llarga duració i siga necessària la cura directa, continuada i permanent.

La necessitat de cures haurà d'estar acreditada per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el pacient complisca els 23 anys. En conseqüència, el mer compliment dels 18 anys no serà causa d'extinció de la reducció de la jornada si es manté la necessitat de cura directa, continu i permanent.

No obstant això, complits els 18 anys, es podrà reconéixer el dret a la reducció de jornada fins que el causant complisca 23 anys en els supòsits en què el patiment de càncer o malaltia greu haja sigut diagnosticat abans de la majoria d'edat. Tot això, sempre que en el moment de la sol·licitud s'acrediten els requisits establits en la normativa, excepte l'edat. Així mateix, es mantindrà el dret a aquesta reducció fins que la persona complisca 26 anys si abans dels 23 acreditara, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Per conveni col·lectiu, es podran establir les condicions i suposats en els quals aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes. En els supòsits de nul·litat, separació, divorci, extinció de la parella de fet o quan s'acredite ser víctima de violència de gènere, el dret a la reducció de jornada es reconeixerà a favor del progenitor que convisca amb la persona malalta, sempre que complisca la resta dels requisits exigits.

Quan la persona malalta contraga matrimoni o constituïsca una parella de fet, qui siga el seu cònjuge o parella de fet tindrà dret a la reducció de jornada, sempre que acredite les condicions exigides per a accedir al dret a aquesta.

No obstant això, si els pares o responsables de la custòdia del menor treballen en la mateixa empresa, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de la companyia. Aquest dret el tindran també els funcionaris de l'Estat.

També et pot interessar

stats