Les infraccions i sancions que arreplega el decret del Consell, al detall

No portar mascareta es podrà multar com a màxim amb 100 euros.

Les infraccions i sancions que arreplega el decret del Consell, al detall
Les infraccions i sancions que arreplega el decret del Consell, al detall

El decret llei aprovat aquest divendres per la Generalitat, que estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les mesures de prevenció decretats davant la Covid-19, classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, atenent els criteris de risc per a la salut, la quantia de l'eventual benefici obtingut, el grau d'intencionalitat, la gravetat de l'alteració sanitària i social produïda, la generalització de la infracció i la reincidència.

Infraccions lleus, sancionades amb multes de 60 fins a 600 euros:

 • No portar mascareta o no portar-la correctament (se sancionarà com a màxim amb 100€).
 • Incomplir els límits d’aforament en el cas de locals, quan això no supose risc de contagi o afecte menys de 15 persones.
 • No informar els clients sobre l’horari, la distància mínima interpersonal i l'obligatorietat de l'ús de la mascareta.
 • Incomplir les mesures d'higiene i prevenció, en el cas de qualsevol local o activitat, quan no supose risc de contagi o afecte menys de 15 persones.
 • No complir la quarantena en el cas de persones que no hagen donat positiu però siguen contactes directes d'un malalt confirmat.
 • Incomplir una orde general de confinament.

Infraccions greus, castigades amb multes de 601 a 30.000 euros:

 • Incomplir els límits d’aforament en el cas de locals, quan aquest incompliment no siga una falta lleu o molt greu.
 • Organitzar festes que impliquen aglomeracions de gent, on no es complisquen les mesures de prevenció o la distància de seguretat.
 • Incomplir la distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules als locals i terrasses a l’aire lliure.
 • Incomplir les condicions de sanitat i higiene, l'obligació de neteja i la desinfecció de les entrades i eixides d’un recinte i de les localitats on s’assega el públic.
 • Destinar espais a activitats o actuacions no permeses per les ordes dictades enfront de la Covid-19.
 • No elaborar un pla de contingència quan s’estiga obligat a fer-ho.
 • Incomplir les mesures generals d'higiene i prevenció, en el cas de qualsevol local o activitat, quan supose risc de contagi o aquest afecte més de 15 persones.
 • Incomplir l’aïllament domiciliari o el confinament en persones que hagen donat positiu en Covid-19.
 • Les infraccions greus també poden ser sancionades amb la suspensió o prohibició de l'activitat, el tancament del local i la inhabilitació per a l'organització i promoció d'espectacles públics i activitats per un període màxim de sis mesos.

Infraccions molt greus, que poden comportar multes de 30.001 a 60.000 euros:

 • Incomplir els límits d’aforament quan aquest supose un greu risc de la transmissió de la malaltia o afecte més de 150 persones, o quan dins dels locals es troben menors d'edat o persones majors de 65 anys.
 • Organitzar festes que impliquen aglomeracions de gent, on no es complisquen les mesures de prevenció o es troben presents menors d'edat o persones majors de 65 anys.
 • Impedir qualsevol activitat inspectora o negar-se a col·laborar amb els funcionaris inspectors.
 • Habilitar la pista de ball en el cas de discoteques.
 • Incomplir les mesures generals d'higiene i prevenció, en el cas de qualsevol local o activitat, quan supose risc de contagi o dany molt greu per a la salut de la població que afecte més de 150 persones.
 • Incomplir de manera reiterada l’aïllament domiciliari o el confinament decretat per a persones que hagen donat positiu en Covid-19, si aquest comporta danys greus per a la salut pública.

Aquestes infraccions també poden comportar la suspensió o prohibició d'una activitat, la clausura d'un local i la inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives, per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a 10 anys.

Les sancions, segons el decret, hauran de guardar la necessària proporcionalitat amb la gravetat dels fets constitutius de la infracció i la graduació atendrà criteris com ara la transcendència social de la infracció, la negligència o intencionalitat de l'infractor, la naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats o l'existència de reiteració i reincidència.

També et pot interessar

stats