Guia sobre les PAU: les dates clau i les principals novetats d’enguany

Consulta el calendari de les proves, qui s'hi pot presentar, les matèries o el sistema de qualificacions previst

Proves PAU de juny del 2022
Proves de les PAU de juny del 2022 / Rober Solsona (EP)

Les PAU, acrònim de proves d’accés a la universitat, avaluen cada any milers d’estudiants que aspiren a accedir a la universitat. També conegudes com a selectivitat, són una sèrie d’exàmens que comproven l’assimilació dels continguts impartits en batxillerat i la superació de la qual és condició indispensable per a accedir a qualsevol de les universitats públiques d’Espanya.

A continuació expliquem les principals novetats d’enguany, el calendari de les proves, quines matèries s’examinen i com es qualifiquen.

Quines són les dates clau de les PAU?

Els exàmens tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juny en convocatòria ordinària. La matrícula començarà el 20 de maig als centres educatius i finalitzarà el 27 de maig. Les notes es publicaran el 14 de juny a partir de les 13:00 hores.

Per a la convocatòria extraordinària els exàmens seran el 2, 3 i 4 de juliol i el període de matriculació del 17 al 21 de juny. La publicació de les notes serà el 9 de juliol, a partir de les 17:00 hores. A esta convocatòria poden presentar-se aquells estudiants que hagen suspés la convocatòria ordinària o vulguen millorar la seua nota, els que no hagen fet la inscripció a temps o els que no disposaren de la titulació requerida en la data de la convocatòria ordinària.

Quines són les principals novetats d’enguany?

Amb l’objectiu d’adaptar les proves a la nova llei d’educació (Lomloe) i als nous currículums de batxillerat (els continguts que s'imparteixen en classe), les PAU incorporen algunes novetats en matèria de continguts i de resposta a la diversitat.

La principal novetat és que torna la matèria d'Història de la Filosofia a la fase obligatòria, tot oferint l’opció a l’alumnat de triar entre esta o Història d'Espanya. A més, per primera vegada, els alumnes podran examinar-se en la fase obligatòria d'assignatures de la seua modalitat encara que no les hagen cursades en batxillerat.

D'altra banda, amb la nova modalitat de batxillerat general que va incorporar la Lomloe i la recuperació de dos opcions en la modalitat d'arts, s'amplia la llista d'assignatures de modalitat de les quals pot examinar-se l'alumnat a: Matemàtiques II, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials i Llatí II, se sumen també Anàlisi Musical II, Arts Escèniques II, Ciències Generals i Dibuix Artístic II.

Quant al format de l'examen, també són novetat la duració dels exàmens de 90 minuts amb 30 de descans entre proves i la proposta única d'examen amb preguntes a triar.

I pel que fa a l’atenció a la diversitat, les proves d’enguany tindran en compte l’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge (DEA), com és el cas dels alumnes diagnosticats amb dislèxia. En estos casos, les faltes d’ortografia no seran comptabilitzades en els exàmens de matèries no lingüístiques i, en llengua castellana i valencià la penalització no podrà superar els dos terços.

Quines matèries s’examinen?

La prova consta de diversos exàmens escrits i s'estructura en dos fases: la general o obligatòria, que avalua cinc matèries troncals; i la fase voluntària, en la qual els estudiants podran examinar-se de fins a un màxim de quatre matèries per a pujar nota.

Matèries de la fase obligatòria:

  • Llengua Castellana i Literatura II.
  • Valencià: Llengua i Literatura II.
  • Llengua Estrangera II.
  • Història d'Espanya o Història de la Filosofia.
  • Una de les matèries específiques de la modalitat de 2n de batxillerat.

Matèries de la fase voluntària:

  • Qualsevol matèria específica de la modalitat de 2n de batxillerat.
  • Història d'Espanya o Història de la Filosofia (la que no hagueren triat en la part obligatòria).
  • Una segona llengua estrangera diferent de la que hagen cursat com a matèria comuna.

Qui s'hi pot presentar?

S'hi poden presentar-se els estudiants que han aconseguit el títol de batxillerat i volen accedir a una carrera universitària. Els estudiants amb un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior, tenen accés a la universitat sense necessitat de presentar-se a les PAU, però poden presentar-se als exàmens de la fase voluntària per a millorar la seua nota d'admissió.

Com són els exàmens?

Cadascuna de les proves té una única proposta d'examen amb diverses preguntes entre les quals es podrà triar. Amb les preguntes triades es podrà aconseguir la puntuació màxima de la prova. No tots els exàmens tenen el mateix nombre de preguntes, però tots estan dissenyats per a llegir i respondre en 90 minuts (amb un descans entre exàmens d'almenys 30 minuts).

Hi pot haver preguntes obertes, semiobertes i d'opció múltiple. Almenys el 50% de la puntuació de cada examen s'aconseguirà responent a preguntes de resposta oberta o semioberta. En les d'opció múltiple, hi ha una sola resposta correcta a triar entre diferents opcions.

Com es calcula la qualificació d'accés a la universitat?

La qualificació es calcula ponderant (no totes les matèries valen el mateix) un 60% la nota mitjana (sense tindre en compte la nota de Religió) obtinguda en 1r i 2n de batxillerat i un 40% la qualificació de la part obligatòria de les PAU. Per a poder accedir a la universitat, esta nota mitjana ha de ser igual o superior a 5 punts.

Es pot accedir a la universitat amb una matèria de la fase obligatòria suspesa sempre que la nota mitjana d’esta part siga igual o superior a 4 punts i la nota global d'accés siga igual o superior a 5 punts.

També et pot interessar

stats