El govern espanyol elevarà el permís de paternitat a 16 setmanes

El decret inclou també l'obligació per a les empreses de més de 50 treballadors d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat.

El govern espanyol elevarà el permís de paternitat a 16 setmanes
El govern espanyol elevarà el permís de paternitat a 16 setmanes

El govern espanyol ha inclòs l'ampliació progressiva del permís de paternitat a 16 setmanes en el decret llei de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte entre dones i homes en l'ocupació. 

El document estableix un permís de paternitat de 8 setmanes des de l’entrada en vigor, l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquest període augmentarà a 12 setmanes a partir de l'1 de gener del 2020, i a 16 des del primer dia del 2021.

D'aquesta manera, a partir del 2021 els dos progenitors gaudiran de permisos iguals, intransferibles i retribuïts, amb una llicència de 6 setmanes ininterrompudes per als dos al principi, i d'altres 10 setmanes per a cadascun a distribuir fins als dotze mesos des del naixement o l’adopció.

Les sis primeres setmanes es gaudiran a jornada completa, mentre que les altres deu podran repartir-se a jornada completa o parcial al llarg del primer any de vida o d'adopció del fill, però no es podran cedir a l'altre progenitor.

Com a incentiu, si els dos progenitors els gaudeixen de forma equitativa podran ampliar el període de permís una setmana més cadascun.

L'esborrany amplia aquest permís en els casos en els quals el nounat haja de quedar-se hospitalitzat després de nàixer, "en tants dies" com estiga ingressat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

Aquest decret modifica tant l'Estatut dels treballadors com l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de manera que els treballadors de l'administració també estaran subjectes a aquesta ampliació del permís de paternitat. 

S’amplia el permís de lactància a l’altre progenitor

La norma amplia el permís de lactància també a l'altre progenitor, de manera que els dos tindran dret a una hora d'absència del treball -que podran dividir en dues mitges hores- fins que el fill complisca els 9 mesos.

També és possible acumular aquesta reducció en jornades completes, que poden gaudir-se de forma simultània, però que no són transferibles entre els progenitors. A més, si els dos exerceixen aquest dret de forma igualitària, podrà estendre's fins que el lactant complisca l'any, però amb una reducció proporcional del salari des dels nou mesos.

A més, totes les empreses estaran obligades a portar un registre salarial amb els valors mitjans dels sous, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla.

Hauran de presentar-se desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball d'igual valor.

Es presumirà que existeix discriminació salarial quan en una empresa amb almenys 25 treballadors la mitjana de les retribucions dels treballadors d'un sexe siga superior al de l'altre en un 25% o més. 

Pla d’igualtat per a empreses amb més de 50 treballadors

El decret inclou també l'obligació per a les empreses de més de 50 treballadors d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat, que fins ara només era preceptiu per a les empreses de més de 250 empleats. 

Els plans hauran d'incloure mesures avaluables dirigides a eliminar els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva.

Aquestes empreses disposaran d'un any, des de l'entrada en vigor del decret, per a fer voluntàriament el pla d'igualtat, que serà obligatori quan es complisca aquest termini.

També et pot interessar