Economia emet informe desfavorable a la instal·lació de la planta fotovoltaica de Busot, Xixona i Alacant

El caràcter forestal d’algunes parcel·les, la seua inclinació i la dispersió d’instal·lacions són alguns dels arguments que arreplega la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental

Imatge d'arxiu d'una instal·lació fotovoltaica
Imatge d'arxiu d'una instal·lació fotovoltaica / À Punt NTC

El Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) arreplega aquest dimarts la resolució desfavorable de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a la instal·lació de la planta fotovoltaica PSF Elawan Xixona I, als termes municipals de Busot, Xixona i Alacant (Alacantí); i de la planta fotovoltaica PSF Elawan Xixona II, també al terme municipal de Xixona, les dues sol·licitades per l’empresa Elawan Energy, SL. 

L’informe desfavorable assenyala entre les causes “l'elevat grau de fragmentació de les plantes projectades, que suposa una alta afecció del terreny forestal pel recorregut de les rases per a disposar la línia d'evacuació de 30 kV”. A més, “els projectes de les plantes solars Elawan Xixona I i Elawan Xixona II es disposen de manera dispersa i molt segregada pel territori”. L’estudi assenyala com “part de les parcel·les on es pretén localitzar els panells estan afectades per terreny forestal”, com la parcel·la 6 del polígon 8 del terme municipal de Busot, que forma part de la planta Elawan Xixona I, afecta la muntanya pública Alquedra, Carmel i agregats. 

Respecte a Elawan Xixona II, segons el mateix informe, hi ha parcel·les que tenen caràcter forestal i sobre les quals no es podran disposar panells solars i quedaran excloses del projecte. “Existeix part del projecte localitzat en pendents superiors al 25%, ubicacions que el decret 14/2020 no recomana per a les plantes fotovoltaiques”, segons arreplega el DOGV.

A més, la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental inclou en aquest informe altres consideracions rellevants tingudes en compte, “relatives a les afeccions de les instal·lacions projectades a espècies i hàbitats prioritaris, vies pecuàries, espais cinegètics, zones de danys per poblacions de conill, zones de protecció de l'avifauna, així com altres aspectes referents al clos perimetral de la instal·lació”.

Consta, així mateix, proposta de resolució denegatòria del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.

Per tot això, i en atenció al pronunciament desfavorable de l'informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, amb data del 20 de maig del 2022, la Conselleria ha “desestimat l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i, a conseqüència de no atorgar aquestes autoritzacions, desestima igualment la declaració, en concret, d'utilitat pública, sol·licitades per Elawan Energy, SL.” 

La instal·lació Xixona I, de 41.255 kW de potència instal·lada, i Xixona II, de 20.165 kW incloïen la seua infraestructura d'evacuació, consistent en una subestació elèctrica, així com una línia aerosubterrània d'alta tensió, amb ubicació de la seua planta generadora en diverses parcel·les dels termes municipals de Busot, Xixona i Alacant. 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, l’empresa podrà interposar recurs d'alçada davant de la secretaria autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació.

També et pot interessar