Com et beneficiarà la nova llei de diversitat familiar?

Ampliació de permisos, reserva de llocs de treball, accés a totes les famílies a la reproducció assistida o incentiu a les empreses privades són mesures de l'avantprojecte aprovat al ple del Consell

Com et beneficiarà la nova llei de diversitat familiar?
Com et beneficiarà la nova llei de diversitat familiar? / Paula García

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres l’avantprojecte de la Llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies que garanteix l'accés de totes les realitats familiars als drets socials i reconeix la diversitat de les famílies com un espai clau de socialització i convivència. Ara, l’avantprojecte de llei ha de passar a les Corts per a la tramitació parlamentària i aprovació.  Segons el Consell, la necessitat de desenvolupar aquesta norma respon a la falta d'un marc propi de reconeixement amb rang de llei sobre les famílies, atenent la realitat actual respecte a la composició i a les dinàmiques de canvi.

Però, quins beneficis i avantatges tindrà per a les famílies valencianes?

Per al personal de l’administració pública i del sector públic instrumental:

  • Ampliació del permís per naixement a sis mesos en el cas de dues persones progenitores, i a dotze en el cas de les famílies monoparentals. Amb la legislació estatal actual, el permís és de setze setmanes per a cadascuna de les dues persones progenitores.
  • Reserva del mateix lloc de treball en cas d’excedència voluntària per a la cura d’una persona de la unitat familiar a càrrec seu.
  • Flexibilitat i disponibilitat horària per al personal que tinga a càrrec en la unitat familiar a menors de sis anys, persones amb discapacitat o diversitat funcional o persones amb graus II o III de dependència.

Per al personal de l’empresa privada

  • Promoció del descans dominical en el sector del comerç, especialment a les grans superfícies.
  • Impulsió, a través d’incentius, a les empreses disposades, de la jornada laboral de 32 hores sense reducció salarial.

Mesures en matèria d’educació

  • Ajudes per a les famílies considerades d’especial protecció per a l’accés als recursos educatius per a la infància menor d’un any.
  • Promoció de la compatibilitat d’horaris laborals i escolars fomentant l’oferta de serveis que permeten l’obertura dels centres educatius en períodes i horaris o lectius.
  • Beques d’ajudes a l’estudi universitari per a les famílies considerades d’especial protecció.

Mesures en matèria de salut

  • Accés normalitzat a totes les famílies a les diferents tècniques de reproducció assistida reconegudes a la cartera de serveis del sistema sanitari valencià.

A més, la norma preveu la creació del Consell Valencià de les Famílies com a òrgan de participació en matèria de famílies i com a òrgan consultiu adscrit a la Conselleria amb competència en matèria de famílies. 

L'avantprojecte dedica una part destacada al reconeixement de les famílies monoparentals, que tindran els mateixos beneficis i avantatges que les famílies nombroses.

Diversitat familiar

Una de les novetats de la llei és la definició dels diferents tipus de família en una classificació que té en compte criteris com si la família la formen una o dues persones i la descendència (nuclear) o també altres persones amb relació de parentiu o afectivitat (extensa); l’edat dels membres de la unitat familiar (menys de 35 és una família jove, i les que estan en l’edat de jubilació, família major). També menciona les famílies nombroses (almenys tres descendents de menys de 21 anys), les famílies reconstituïdes (dues persones ascendents i els descendents de relacions anteriors), les famílies unipersonals (una sola persona que no conviu ni manté una relació estable amb cap altra persona), sense descendència o les famílies amb més d’una llar (les persones que la formen no conviuen). Així mateix, estan incloses les famílies adoptives, d’acollida, amb persones en situació de dependència, discapacitat, LGTBI+ i les famílies multiculturals, migrants i refugiades

Algunes definicions no són excloents, ja que una família pot ser nuclear, adoptiva i jove, reconstituïda i LGTBI o amb més d’una llar i amb persones discapacitades.

També et pot interessar