Es pot fer esport i passejar per franges però sense límit de temps des de les 6 del matí

El BOE publica l'orde que regula els desplaçaments permesos: un per dia, respectant uns horaris i mantenint la distància de seguretat.

Queda permesa la pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requerisca contacte amb tercers, així com els passejos

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest divendres l'orde on es donen a conéixer les condicions amb les quals es permetrà a partir d'aquest dissabte a les persones majors de 14 anys passejar i fer esport individual sense contacte, durant una vegada al dia i sense límit de temps, però respectant uns horaris i mantenint la distància de seguretat. També publica l'orde per als desplaçaments per a ocupar-se dels horts particulars.

Es tracta d'una rebaixa del confinament que s'afegeix a la que està en vigor des de diumenge passat i que permet passejar durant una hora els menors de 14 anys, a no més d'un quilòmetre de distància de casa i acompanyats d'un adult. Per a evitar aglomeracions s'ha modificat la franja horària en la qual han de desenvolupar-se els desplaçaments dels xiquets, que serà entre les 12:00 hores i les 19:00 hores.

L'executiu espanyol ha considerat adient d'introduir aquesta orde per motius de salut pública, per a evitar les conseqüències del sedentarisme. Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia, durant les franges horàries establides i per les vies o espais d'ús públic per a la pràctica de les activitats físiques permeses per aquesta orde. Així, els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. Aquesta limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, que està permesa dins del municipi on es resideix.

Desplaçaments permesos per a la pràctica d'activitat física

- S'habilita les persones de 14 anys en avant, a circular per les vies o espais d'ús públic per a la pràctica de les activitats físiques permeses per aquesta orde, d'acord amb el que es preveu en l'estat d'alarma.

- Queda permesa la pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requerisca contacte amb tercers, així com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries previstes.

- Durant els passejos es podrà eixir acompanyat d'una sola persona convivent. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagen d'eixir acompanyades

podran fer-ho també per una persona treballadora de la llar a càrrec o persona cuidadora habitual.

- La pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requerisca contacte només es podrà realitzar de manera individual. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagen d'eixir acompanyades podran fer-ho en les mateixes condicions anteriors.

- Els passejos es realitzaran dins una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. Aquesta limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, que estarà permesa dins del municipi on es resideix.

- No podran fer aquests desplaçaments les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per Covid-19, que es troben en període de quarantena domiciliària. Així mateix, tampoc podran fer ús d'aquesta habilitació els residents en centres sociosanitaris de majors.

Requisits per a evitar el contagi

- Durant la pràctica de les activitats físiques haurà de mantindre's una distància interpersonal almenys de dos metres.

- S'han d'evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguen existir aglomeracions.

- En la mesura que siga possible, l'activitat física ha de realitzar-se de manera continuada evitant parades innecessàries en les vies o espais

d'ús públic. Quan siga necessari fer una parada, es durà a terme pel temps estrictament necessari.

- Hauran de complir-se les mesures de prevenció i higiene contra la Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.

- Per a possibilitar que es mantinga la distància de seguretat, les entitats locals facilitaran el repartiment de l'espai públic a favor dels que caminen i dels que van amb bicicleta, en aquest orde de prioritat.

Llocs permesos

- Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecten els límits establits en aquesta orde.

- No estarà permés l'accés a instal·lacions esportives tancades.

- No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se amb la finalitat de practicar l'activitat física.

Franges horàries

S'estableixen les següents franges horàries per a la realització de les activitats:

- La pràctica d'esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6:00 hores i les 10:00 hores i entre les 20:00 hores i les 23:00 hores.

- Aquelles persones que necessiten eixir acompanyades i les persones majors de 70 d'anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10:00 hores i les 12:00 hores i entre les 19:00 hores i les 20:00 hores. Les persones majors de 70 anys podran eixir acompanyades d'una persona convivent d'entre 14 i 70 anys.

- Les franges horàries previstes en aquest article no seran aplicables a aquells municipis amb menys de 5.000 habitants, en els quals la pràctica de les activitats permeses per aquesta orde es podrà dur a terme entre les 6:00 hores i les 23:00 hores.

- Excepcionalment, aquestes franges horàries podran no ser aplicables en aquells casos en els quals per raons mèdiques degudament acreditades es recomane la pràctica de l'activitat física fora de les franges establides, així com per motius de conciliació justificats dels acompanyants de les persones majors, menors o amb discapacitat.

Desplaçament a horts

L'orde regula el desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es tracte d'activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial, activitats aquestes últimes ja permeses.

El desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es troben en el mateix terme municipal que el domicili, o en un d’adjacent. El requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat per a la cura i alimentació d'animals i la cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en els quals, en atenció a la situació socioeconòmica de l'interessat, el seu consum resulte imprescindible per a atendre la seua subsistència.

Aquests desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables. El desenvolupament dels treballs als quals es refereix aquesta orde es farà de manera individual, llevat que s'acompanyen persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

També et pot interessar

stats