Educació proposa que l’avaluació del tercer trimestre no afecte negativament la mitjana

Planteja que la nota final del curs siga la mitjana dels dos primers trimestres i una valoració del tercer.

Educació proposa que l’avaluació del tercer trimestre no afecte negativament la mitjana
Educació proposa que l’avaluació del tercer trimestre no afecte negativament la mitjana

L’avaluació final de l’alumnat valencià serà el resultat de la mitjana dels dos primers trimestres i la diagnosi del treball realitzat durant el tercer trimestre, marcat per les classes no presencials a causa del confinament pel coronavirus. L’última avaluació no tindrà, per tant, un efecte negatiu en la mitjana de les dues primeres. A més, s’estableix que l’alumnat promocionarà de curs amb caràcter general i el pròxim curs escolar hi haurà un pla específic de recuperació i reforç en totes les etapes educatives.

Aquesta és la proposta que presentarà la Conselleria d’Educació als sindicats de l’ensenyament per a desplegar l’ordre del Ministeri d’Educació per la qual s’estableixen les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs que ve, 2020-2021, per la crisi de la Covid-19.

Avaluació del tercer trimestre

En totes les etapes educatives, en l’avaluació del tercer trimestre es tindrà en compte el desenvolupament d’activitats i tasques i l’actitud que cada alumne haja mostrat en les activitats individuals i grupals. En tots els casos es tindran sempre presents les dificultats de caràcter tecnològic, social o personal de cada alumne.

Avaluació final de curs

L’avaluació de final de curs es concretarà atenent els resultats obtinguts en els dos primers trimestres i “les actituds mostrades en el tercer trimestre” i cada alumne obtindrà qualificacions finals individualitzades.

Quant a quart de l’ESO, en cas que l’equip docent haja decidit de manera excepcional en algun cas que un alumne no promocione, els centres docents faran proves d’avaluació extraordinàries per a qui no haja obtingut el títol d’ESO. Aquestes proves podran concretar-se en la realització de projectes, treballs i tasques. En finalitzar la recuperació, l’equip docent determinarà, de manera col·legiada, si l’alumnat en aquestes circumstàncies obté el títol d’ESO.

L’alumnat que promocione de primer a segon de batxillerat sense haver superat totes les matèries seguirà els plans de reforç que establisquen els departaments didàctics i haurà de superar les avaluacions corresponents d’aquests plans durant el curs 2020-2021. Podran matricular-se en les matèries de continuïtat de segon curs malgrat no tindre superades les de primer, que es donaran per aprovades sempre que se superen les corresponents de segon de batxillerat.

D’altra banda, en tots els cursos s’establiran plans de reforç de continguts, que contemplaran mesures excepcionals d’organització del currículum en els diferents nivells i etapes. Amb l’objectiu que aquest programa específic de reforç siga efectiu, els centres educatius centraran el seu pla d’actuació per a la millora (PAM) del curs 2020-2021 en activitats per a la consolidació i la recuperació dels aprenentatges imprescindibles perquè tot l’alumnat puga seguir amb èxit el pròxim curs, especialment el que té més dificultats. Per a fonamentar aquest pla de reforç, els centres educatius realitzaran una programació extraordinària de l’activitat educativa per al mes de setembre.

Transició entre etapes

Per a un estadi de transició entre etapes, com és el pas de sisé de primària a primer d’ESO, Educació proposa que el pròxim curs l’alumnat d’aquest curs treballe per àmbits per a facilitar el canvi i recuperar aprenentatges no impartits en sisé de primària durant la suspensió d’activitat presencial.

L’organització curricular serà similar a l’existent en l’actualitat en els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) de tercer d’ESO i en els programes de reforç de quart d’ESO (PR4), que agrupen la majoria d’assignatures en àmbits de coneixement: lingüístic i social, i científic, matemàtic i tecnològic.

Formació professional

En FP es modifica, de manera excepcional i per a aquest curs, la duració del mòdul de Pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) en les hores que preveuen els reials decrets que estableixen cada títol i els ensenyaments mínims: 130 hores en FP Bàsica i 220 hores en grau mitjà i grau superior.

En els cicles de grau superior s’integraran, de manera excepcional, els mòduls d’FCT i de Projecte. Els dos es realitzaran de manera integrada i amb una duració total de 245 hores, corresponents a la suma de la duració que preveuen els reials decrets de cada títol per a aquests mòduls.

En els cicles de grau mitjà i en l’FP Bàsica s’incorporarà, excepcionalment, un nou mòdul integrat de 245 i 155 hores, respectivament, que contindrà els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació del mòdul d’FCT, d’una banda, i els objectius generals de cadascun dels títols, d’altra. De tal manera que aquest nou mòdul substituirà excepcionalment al mòdul de FCT.

A causa de les circumstàncies derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, se substituirà l’estada en empreses per una proposta d’activitats associades a l’entorn laboral.

També et pot interessar

stats