Consulta les bases del concurs d' "A Punt Directe"

Consulta les bases del concurs telefònic de 'La terrassa'

Consulta les bases del concurs d' "A Punt Directe"
Consulta les bases del concurs d' "A Punt Directe"

BASES DEL CONCURS TELEFÒNIC À Punt Directe

À Punt Directe és un programa de televisió (el Programa) produït per Secuoya Contenidos, S.L., amb CIF B-82159492 (la Productora), per a la cadena de televisió À Punt (la Cadena).

El Programa inclou un concurs (el Concurs) basat en preguntes sobre coneixements i cultura popular. Poden participar en el Concurs totes aquelles persones majors de 18 anys que anomenen al número indicat en el Programa i que siguen seleccionades (els Concursants). Els Concursants facilitaran a la Productora les dades personals i professionals que els requerisquen. En cas que els Concursants facilitaren dades falses, inexactes o corresponents a una altra persona, la Productora podrà anul·lar la seua participació, i perdre -si escau- la condició de guanyador.

La participació en el Concurs significa l'acceptació de les fonts que la Productora utilitze, al seu propi juí i discreció, per a generar les preguntes. Així mateix, la participació en el Concurs implica l'obligació dels Concursants de facilitar informació veraç a la Productora. Si a l'hora de facilitar aquesta informació els Concursants facilitaren dades falses o inexactes, els Concursants seran els únics responsables i aquesta circumstància mai podrà operar com una justificació per a formular reclamacions o posar en qüestió les preguntes o reptes plantejats.

1.MECÀNICA DEL CONCURS

1.1. El Concurs consisteix a endevinar la imatge de la localitat que s'amaga darrere d'un panell de nou caselles que es mostra en el Programa. Per a fer-ho, el Concursant podrà obrir dos de les nou caselles que formen el panell.

1.2. Per a participar en el Concurs, els Concursants hauran de telefonar al número de telèfon indicat en el Programa. Per cada Programa s'admetran un màxim de tres telefonades, corresponents a tres concursants diferents. En cada Concurs hi haurà, com a màxim, un guanyador.

1.3. La Productora seleccionarà de forma aleatòria les telefonades que s’han rebut i, en cas que el primer Concursant no encerte la resposta, es donarà l'oportunitat de participar al segon Concursant. Si aquest últim tampoc encertara la resposta, la Productora seleccionarà un tercer Concursant. Si el tercer Concursant tampoc indicara la resposta correcta, l'import del premi s'acumularà i se sumarà al premi del següent programa.

1.4. L'orde d'emissió, duració, to i tractament del material gravat de cada prova queda totalment sota el criteri de la Productora i de la Cadena.

1.5. Premi: El concursant que ho encerte, guanyarà un premi de cent euros (100 €). No obstant això, l'import del premi podrà ser superior –tal com s'estableix en l'apartat 1.3. anterior– si a aquest import s'han sumat prèviament les quantitats corresponents a premis anteriors no atorgats.

2. RECLAMACIONS

La validesa o no d'una resposta a una pregunta o prova serà resolta per la Direcció del Programa. La decisió de la Productora sobre aquest tema serà concloent i definitiva.

3. REGLES DE CONDUCTA

3.1. Els Concursants no poden promocionar cap producte, no poden utilitzar un llenguatge inapropiat o grosser, no poden fer declaracions injurioses o calumnioses que seran, en tot cas, responsabilitat del Concursant. Tampoc poden arribar a cap mena de pacte amb la resta dels Concursants o amb terceres parts. Es comprometen a respectar les indicacions de l'equip del Programa i, en particular, les que transmeta el presentador del Programa durant la intervenció dels Concursants.

3.2. La Productora podrà expulsar els Concursants que no respecten les regles de conducta, que perdran el premi aconseguit, si escau, o el dret a continuar participant en el Concurs.

3.3. Queda terminantment prohibit als Concursants interactuar amb qualsevol persona, a excepció del presentador, durant la participació en el Concurs. La Productora podrà, a la seua elecció, expulsar el Concursant que haja interactuat amb tercers -que perdrà qualsevol opció a premi- o declarar nul·la la resposta. En tots dos casos, la Productora podrà determinar que el Concursant perda el dret a continuar participant en el Concurs.

4. BASES GENERALS DE LA CADENA

4.1. Tot el que no està previst en aquestes bases del Concurs es regirà pel que s'estableix en les condicions generals de participació en concursos de la Cadena, que estan publicades en la seua pàgina web en el següent enllaç: https://www.cvmc.es/b-relacions-amb-la-ciutadania/

5. MODIFICACIÓ DE LES BASES

5.1. La participació en el Concurs suposa l'acceptació íntegra de les bases i la formalització del document de participació amb la Productora. La Productora es reserva el dret a retirar el Concurs de televisió o a incloure variacions o especificacions en la mecànica del Concurs descrita en la base 1 anterior.

5.2. Com a participant del Concurs, reconec que he rebut, llegit i entés les bases precedents i que n’estic d'acord i també amb les seues possibles variants (entenc la formulació actual i que poden ser canviades o esmenades per la Productora segons el seu criteri i discreció abans de la producció i/o en qualsevol moment durant o després de la producció del Programa).

També et pot interessar

stats