El Consell Rector aprova la proposta de contracte programa

El Consell Rector s’ha reunit aquesta vesprada a la seu de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) per aprovar la proposta de contracte programa. 

El Consell Rector aprova la proposta de contracte programa

Aquest document, que elevarà a la Generalitat per al període comprés entre 2018 i 2020, determina els objectius específics que desenvoluparà À Punt durant els pròxims tres anys com a servei públic.

Entre eixos objectius previstos al contracte programa destaquen el compromís de transparència, garantir una informació de qualitat, la promoció de la llengua i la cultura valenciana, el pluralisme, la diversitat i la cohesió social. Altres objectius recollits en la proposta, aprovada hui, són la necessària igualtat entre homes i dones, garantir l'accés universal als continguts audiovisuals, potenciar la indústria audiovisual, promoure la transició a l'economia digital, la protecció de la infància i la joventut, garantir la continuïtat en la prestació del servei públic i la plena cobertura del conjunt del territori. L’acord recull també la cooperació amb les emissores de TDT i ràdios d'àmbit local i comarcal.

El contracte programa preveu almenys una quantitat de 55 milions d'euros com a aportació a càrrec dels pressupostos de la Generalitat destinats a la prestació del servei públic. En aquest sentit, el Consell de la Generalitat es compromet a impulsar fórmules que afavorisquen la col·laboració en l'acompliment dels objectius del contracte-programa, com ara el desenvolupament de campanyes, accions de comunicació o patrocinis de caràcter institucional.

Entre els apartats inclosos en el document també es preveu el detall de les inversions anuals i plurianuals en infraestructures i en tecnologia. Aquesta inversió és de quasi 9 milions d'euros entre 2018 i 2020 que se sumen als 13'5 milions d'euros corresponents a la realitzada durant l'exercici de 2017.

La proposta del contracte programa conté, a més, els indicadors de gestió i eficiència econòmica que permetran conèixer l'estat de l'execució pressupostària, amb especial referència als objectius d'inversions, de gestió dels immobilitzats, de les masses srials i de les despeses en compres i serveis. De la mateixa forma, determina la proporció de finançament que À Punt ha de destinar a l'impuls de la producció i a les coproduccions d'obres audiovisuals fetes a la Comunitat Valenciana.

Igualment, el document fixa els criteris per a l'obtenció d'ingressos per publicitat, atenent al control de qualitat, el contingut dels missatges publicitaris i l'adequació dels temps de publicitat a la programació i les necessitats dels mitjans.

D’altra banda, marca també les línies estratègiques sobre la producció dels continguts i els programes audiovisuals d’À Punt.

Pel que fa a la programació radiofònica, el contracte programa preveu que aquesta siga de 24 hores diàries i que incloga programes informatius, esportius, d'entreteniment, culturals, divulgatius i destinats a la infància i la joventut. En aquest sentit, el document estableix que es tendirà a establir, almenys, un 60% de programació pròpia.

Quant als compromisos específics de l'oferta televisiva previstos en les línies estratègiques del contracte programa destaca que la programació contindrà informació, formació i entreteniment, que també s’oferirà en les plataformes de continguts d’À Punt. Això inclou programes informatius i d'actualitat (entrevistes, debats, fòrums o tertúlies), formats documentals i de divulgació de la ciència i la cultura. També, una programació variada de ficció procedent de la producció valenciana o d'altres mercats, programes d'entreteniment I humor, esports, infantils I juvenils, musicals, concursos i magazins.

La televisió d’À Punt dedicarà almenys 9 hores al públic infantil i juvenil, en les quals hi haurà cultura, esport i conservació del medi ambient, tot respectant els drets humans, la igualtat de gènere i la no discriminació.

Una comissió formada per representants del Consell de la Generalitat i poració vetllarà pel compliment dels compromisos recollits en el contracte programa.

Respecte a d’altres temes tractats en la sessió de hui, el Consell Rector ha manifestat la seua opinió arran de la polèmica artificial creada per unes declaracions de la Directora General d’À Punt Mèdia en el context d’una ampla entrevista sobre les actuacions que s’estan duent a terme per a engegar els mitjans públics valencians.

La raó de ser d’À Punt és oferir un servei públic de proximitat a tota la ciutadania valenciana. Tal i com diu la llei de creació de l’ens i com s’ha manifestat en reiterades ocasions, À Punt donarà cobertura a les notícies que es consideren rellevants en la vida dels pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana i, per descomptat, no oblidarà ni les tradicions, ni les festes de bous. Això, tenint en compte que en À Punt caben totes les sensibilitats, i tal i com va declarar la directora general, l’espai públic de comunicació buscarà les fórmules per a fer compatible informar sobre les tradicions d’arrelament popular amb la no exhibició del maltractament animal.

També et pot interessar