Bases del primer concurs de composició de pasdoble 'De banda a banda'

Consulta ací les bases del primer concurs de composició de pasdoble 'De banda a banda'

Bases del primer concurs de composició de pasdoble 'De banda a banda'
Bases del primer concurs de composició de pasdoble 'De banda a banda'

BASES DEL PRIMER CONCURS DE

COMPOSICIÓ DE PASDOBLE “DE BANDA A BANDA”

Ukpik Productions, S.L (la “Productora” o “De Banda A Banda”), com a productora del programa de ràdio “De Banda a Banda”, emès en les emissores de ràdio i Internet conegudes com “À Punt” o “À Punt Mèdia” convoca el «I Concurs de Composició de Pasdoble “De Banda a Banda”», el qual es regirà per les següents:

BASES

1. Podran participar en el concurs tots/es els/les compositors/es de qualsevol nacionalitat, sense límit d’edat.

*Si són menors d’edat caldrà una autorització per part d’un adult responsable del o la menor, emplenada i signada d’acord amb el formulari que es facilita en l’ANNEX 1 d’aquestes bases.

2. Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres, sempre que compleixen els següents requisits:

o Ser composicions originals de l’autor/a que les presenta.

o Ser obres inèdites.

o No haver estat interpretades amb anterioritat.

3. La durada del pasdoble haurà de ser d’entre tres minuts, com mínim, i cinc minuts, com a màxim.

4. Documentació que cal presentar:

Els compositors/es que desitgen participar en el concurs hauran de presentar quatre còpies impreses de l’obra i un suport informàtic (pen-drive) que incloga un arxiu PDF de la partitura i particel·les, [ANNEX 2], indicant un LEMA per a la seua obra. Dins del mateix suport digital s’haurà d’incloure una maqueta d’àudio de la composició realitzada, que permeta escoltar mínimament l’obra, es a dir: MIDI, àudio o format d’editor de partitures (Finale, Sibelius...etc). Les còpies impreses i els arxius inclosos dins del suport informàtic no podran incloure cap dada que permeta identificar a l’autor o autora de l’obra.

Amb la finalitat de preservar l’anonimat del compositor/a, conjuntament amb la partitura impresa i els suport informàtic indicats en el paràgraf anterior, els o les participants hauran de presentar un sobre tancat, a l’exterior del qual hauran d’indicar, únicament, la menció “PASDOBLE DE BANDA A BANDA” i el LEMA escollit pel compositor o compositora en qüestió.

A l’interior del sobre s’haurà d’incloure:

a) Títol de l’obra: “PASDOBLE de DE BANDA A BANDA” (el títol serà, doncs, el mateix per a totes les obres participants en el concurs).

b) LEMA escollit per l’autor o autora.

c) Fotocòpia del DNI, passaport o document d’identificació equivalent de l’autor o autora.

d) Declaració firmada en la qual es manifeste que l’obra presentada és original de l’autor/a, és inèdita, no ha sigut fruit d’un encàrrec remunerat ni premiat en cap altre concurs, no ha sigut interpretada anteriorment en concert o acte públic, ni totalment ni en cap de les seues parts (si les tinguera), ni amb el títol actual ni amb qualsevol altre, ni ha sigut retransmesa per qualsevol mitjà de difusió. Si amb posterioritat a l’enviament de l’obra i abans de la resolució del jurat, l’obra resultara guanyadora en un altre concurs, el o la participant deurà comunicar d’immediat aquest fet, ja que invalidaria automàticament la seua participació en el concurs.

e) En cas que siga menor l’autor/a, caldrà una autorització firmada per part d’un adult responsable del o la menor, d’acord amb el formulari que s’adjunta com ANNEX 1 a les presents bases.

f) Breu currículum que continga: nom, cognoms, data de naixement, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte.

5. Les obres no podran, en cap cas, anar signades. En cas contrari quedaran automàticament excloses.

6. El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 4 de maig de 2020, els materials s’enviaran per correu postal o missatger a la següent direcció:

UKPIK PRODUCTIONS, S.L

(DE BANDA A BANDA)

C/ Lepanto, 8, Baix

46016 Tavernes Blanques

Es considerarà com a data d’entrega la del mata-segell de l’enviament. Les obres que no entren estrictament dins del termini de presentació seran desqualificades.

Si a la finalització d’aquest termini no s’hagueren presentat un mínim de tres composicions, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs.

7. De Banda A Banda, com a organitzador del concurs, designarà tres persones de solvència reconeguda que formaran el Jurat, que serà l’encarregat d’atorgar el premi.

El jurat qualificador estarà format per tres professionals de la música en el camp de la composició i de l’educació musical. Tot el material serà remés als membres del jurat amb un model d’acta per a puntuar cada una de les composicions. D’entre totes les composicions presentades, el Jurat escollirà l’obra guanyadora i la remetran al seu torn a l’organització del I Concurs de composició de Pasdoble abans del dia 28 de maig de 2020 per a la seua publicació en les diferents finestres audiovisuals d’À Punt Mèdia i al programa de DE BANDA A BANDA i les seues xarxes socials.

8. Premi:

S’estableix un únic premi de 1.000 euros per al guanyador o guanyadora del concurs.

El Jurat podrà, per unanimitat, declarar desert el Premi del I Concurs de Composició de Pasdoble DE BANDA A BANDA si considera, a la seua discreció, que la qualitat de les obres presentades no és adient.

El premi estarà subjecte a retenció fiscal segons la normativa vigent.

El/la concursant guanyador/a haurà de recollir personalment el premi al programa de DE BANDA A BANDA en directe el dia 6 de juny de 2020. Així mateix, haurà d’estar disponible per qualsevol entrevista en altres programes d’À Punt Mèdia si es requereix. De no poder assistir per força major, haurà d’enviar un representant amb la seua autorització. De no assistir cap persona, el premi serà revocat.

L’autor/a de l’obra premiada es compromet obligatòriament a fer constar en totes les gravacions, edicions i programes que incloguen la interpretació de l’esmentada obra, la següent inscripció: Premi del I Concurs de Composició de Pasdoble DE BANDA A BANDA, programa d’À Punt Mèdia.

9. El premi concedit quedarà subjecte a les obligacions fiscals i tributàries que corresponguen de conformitat amb la normativa en vigor aplicable i, en conseqüència, seran objecte de les retencions, ingressos a compte o qualssevol altra operació que De Banda a Banda haja de practicar d’acord amb la normativa aplicable.

Així mateix, el compositor o compositora guanyador del premi haurà de complir amb les obligacions tributàries i fiscals que li corresponguen.

10. Les obres no premiades seran tornades per correu ordinari, prèvia sol·licitud dels i les participants. Per a tal cosa, la sol·licitud s’haurà de realitzar per correu electrònic del programa (debandaabanda@apuntmedia.es) abans de l’ 1 d’octubre de 2020. Una vegada haja passat el termini, De Banda a Banda declina tota la responsabilitat sobre la custodia i conservació de les partitures.

11. De Banda A Banda s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra vulneració de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual en la que pogueren incórrer els i les concursants amb les seues obres. Tampoc es responsabilitzarà de cap material extraviat o danyat en el seu enviament.

12. Altres qüestions no especificades en les bases seran resoltes pels membres del jurat. De Banda A Banda, com a organitzador del concurs podrà ser requerit pel jurat per a donar informació o per actuar com a mediador davant qualsevol inconvenient a l’hora de la deliberació.

13. La participació en aquest concurs implica l’acceptació incondicional d’aquestes bases, sent la decisió del jurat inapel·lable. La interpretació de les bases serà competència exclusiva del jurat.

14. De Banda A Banda posa a disposició de les persones interessades en participar en el concurs un servei d’atenció per a l’atenció i resolució dels dubtes i qüestions que se’ls puguen plantejar.

Amb aquest objecte, les persones interessades podran dirigir-se a la Productora pels mitjans següents:

- Correu electrònic: debandaabanda@apuntmedia.es

- Telèfon: 600 013 303

- Correu postal: C/Lepanto, 8 46016 Tavernes Blanques (Valencia)

15. La participació en el concurs implicarà la cessió amb caràcter gratuït, dels drets de comunicació pública i reproducció de les obres musicals presentades al concurs. D’aquesta manera, la participació en el concurs suposarà l’acceptació per les persones participants de les següents qüestions:

§ Les obres musicals podran ser emeses, totalment o parcialment, a través dels mitjans de comunicació de ràdio, televisió i Internet coneguts com “À Punt” o “À Punt Mèdia”, així com a les xarxes socials de dits mitjans de comunicació. Es podrà fer un ús il·limitat dels continguts rebuts i emetre’ls en els formats que estime més adients.

§ “À Punt” podrà fer servir els continguts per a la promoció dels serveis dels canals de ràdio, televisió, Internet o xarxes socials, així com d’altres plataformes en què tinga presència. En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a l’SAMC, si no es compta amb l’autorització expressa de l’autor o autora.

§ La cessió de drets assenyalada es realitzarà amb caràcter gratuït i no exclusiu.

§ Els arxius que hagen sigut emesos per “À Punt”, passaran a formar part de l’arxiu d’emissions audiovisuals o radiofòniques titularitat de la seua empresa operadora, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal.

16. De Banda A Banda es reserva el dret de suspendre, anul·lar o ajornar el concurs per qualsevol causa. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis que es produïsquen.

17. El concurs es regirà per la legislació aplicable del Regne d’Espanya. Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats competents a la ciutat de València, excepte que la llei establisca una altra cosa.

També et pot interessar

stats