El Consell Rector reserva 11'5 milions del pressupost d'À Punt per a fer front a l'IVA no deduïble

La cadena pública es troba pendent de resolució economicoadministrativa de la deduïbilitat de l'IVA com la resta de cadenes públiques.

En altres cadenes, les Comunitats Autònomes injecten els diners de l'IVA no deduïble directament en el pressupost.

El Consell Rector sol·licita que s'equiparen les condicions de la CVMC amb la de la resta de cadenes públiques en el període d'esmenes d'aquest pressupost.

El Centre de Producció de Programes d'À Punt Burjassot
El Centre de Producció de Programes d'À Punt Burjassot / Departament de Comunicació
02 de novembre 2023 - 18:57

El Consell Rector reunit hui ha pres la decisió de reservar 11,5 milions d'euros del seu pressupost per poder fer front al pagament corresponent el 2024 a l'IVA no deduïble de la Corporació (CVMC) i de la Societat (SAMC). 

El ple del Consell de la Generalitat va acordar el dilluns 30 d'octubre un pressupost de 84 milions d'euros per a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), 67 dels quals aniran destinats a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), l'ens que gestiona À Punt i on es troba el gruix de la plantilla.   

En aquest pressupost no està inclòs l'import que representa l'IVA no deduïble al qual ha de fer front el 2024 tant la CVMC (1 milió d'euros) com la SAMC (10,5 milions d'euros). En aquest projecte de Llei de Pressupostos per a 2024, el govern valencià, com també va fer l'anterior Consell de la Generalitat, no ha reservat cap partida específica destinada a assumir la reclamació de l'Agència Tributària relativa a l'IVA deduït entre els anys 2016 i 2021, el procediment del qual segueix obert i pendent de resolució. 

Sense resolució economicoadministrativa 

El conflicte de l'IVA amb totes les televisions públiques ve de lluny. Respecte a la televisió pública valenciana, l'agència Tributària (AEAT) li reclama 26'8 milions d'euros corresponent als exercicis que van de 2016 a 2021. Actualment, aquest conflicte no ha arribat a la via judicial.  

Respecte a l'IVA comprés entre l'exercici de 2016 i de 2021, la CVMC va presentar reclamacions economicoadministratives davant el TEAR (Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana), per estar en desacord amb els criteris de liquidació aplicats, sense que fins a la data n’haja obtingut cap pronunciament.

El 2022 i el 2023, la CVMC i la SAMC han fet front al pagament corresponent de l'IVA no deduïble seguint per prudència el criteri de l'agència tributària, cosa que ha suposat en la pràctica un infrafinançament de la tele pública d'11'5 milions d'euros anuals.

Davant d’aquesta situació, per tal de donar seguretat jurídica i econòmica a la televisió pública, el Consell de la Generalitat va incloure en l'article 52 de la Llei de Pressupostos de 2022 i 2023, l'assumpció de "les majors obligacions tributàries sobrevingudes de la CVMC i de la SAMC" en cas d'una resolució negativa per part dels tribunals. Aquesta previsió està recollida també en la clàusula quarta del contracte programa entre la CVMC i la Generalitat per als anys 2021-2023.

Ara bé, aquest article 52 no ha vingut acompanyat d'una fórmula concreta per a fer front a l'IVA no deduïble, i això ha generat tensions de tresoreria en els comptes de la cadena pública durant el 2022 i el 2023, que no són imputables a la gestió interna, ja que aquesta ha estat aprovada cada any pels diferents òrgans de fiscalització.

Ara, davant de la incertesa existent, el Consell Rector, per prudència i per responsabilitat en la gestió de l'empresa, ha pres la decisió de destinar 11,5 milions del pressupost del 2024 al pagament de l'IVA no deduïble segons el criteri de l'Agència Tributària, i els rebaixen del pressupost que fins ara li havia estat assignat per a la prestació del servei públic. L'objectiu és evitar el risc de possibles sancions i establir un escenari futur amb més certesa que done seguretat a la cadena.  

Canvi de criteri de l'AEAT

Cal recordar que l'Agència Tributària (AEAT) no ha mantingut sempre els mateixos criteris respecte de la deduïbilitat de l'IVA als quals donen suport tots els mitjans de comunicació públics autonòmics d'Espanya, RTVE i la resta de les administracions públiques europees.

El conflicte entre l'Agència Tributària i els governs autonòmics per l'IVA deduïble de les seues televisions públiques es remunta al 2014, abans fins i tot de la creació de la CVMC. En aquesta data, l'AEAT va començar a considerar que les cadenes només podien deduir-se l'impost per la seua activitat comercial i no pels ingressos que reben via pressupostos dels respectius governs autonòmics. Fins a aquell moment, els mitjans públics se'l deduïen per complet.

Però el 2015 va entrar en vigor una nova llei de l'IVA i va canviar el criteri. Ara s'estableix que les televisions públiques es poden deduir l'impost de la pràctica totalitat de les seues despeses, però, per contra, apliquen el criteri mitjançant el qual l’IVA ha de percudir en les subvencions rebudes. El 2017 arran d'una directiva europea, Hisenda va tornar al criteri del 2014 i defensa la limitació de la deducció de l'IVA.

A la resta de televisions

La situació per l’IVA en la qual està immersa À Punt no es dona en totes les televisions de la FORTA.

En el cas de Catalunya, Galícia, Canàries, Múrcia, Astúries, Castella La Manxa i Balears, els governs autònoms es fan càrrec de l'IVA no deduïble a través de diferents fórmules, com increments pressupostaris, pòlisses corporatives, aportacions econòmiques corrents addicionals o préstecs.

En el cas d'Andalusia i Madrid, es financen amb préstecs a curt termini per absorbir part del sobrecost mentre que la televisió d'Aragó l'afronta a través de pòlisses de crèdit a curt termini amb entitats financeres.  

També et pot interessar

stats