Venda i Cessió d'imatges

Venta y cesión de imágenes

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) disposa d’un procediment de venda i/o cessió d’imatges a particulars i professionals.

Es poden atendre peticions còpies de les imatges que siguen propietat de l’SAMC (À Punt Mèdia) i RTVV .

Procediment de gestió

Per a poder fer la gestió, s’ha d’omplir el formulari de cessió i venda d’imatges (formulari), i indicar-hi si la petició és personal o professional. A continuació, s’ha d’enviar per correu electrònic a vendaimatges@cvmc.es

Des d’À Punt Mèdia, s’analitzarà la comanda, tot comprovant que es disposa de les imatges demanades i dels drets. Si tot és correcte, s’envia a la persona que ho sol·licita el contracte de cessió i/o venda d’imatges perquè el torne firmat. Aquest document inclou les clàusules relatives a drets d’imatge i protecció de dades, així com el cost aplicable. S’ha de tornar firmat i se n’ha de fer el pagament al següent compte de CaixaBank:

ES14 2100 8681 5102 0005 4919.

Una vegada se n’ha fet el pagament, cal enviar-ne el justificant al correu vendaimatges@cvmc.es Quan s’ha comprovat que s’ha rebut correctament, s’envien les imatges.

Les imatges es poden cedir i vendre tant a particulars com a professionals. A continuació, s’explica la gestió en cada un dels procediments.

A) Venda d’imatges a professionals

Despeses tècniques

Recerca: 65 €/hora

Visionat: 40 €/hora

Còpia o enviament d’imatges via WeTransfer o servidor d’FTP: 80 €/hora

Els preus s’estableixen per seqüència, IVA no inclòs; el primer minut és indivisible i és el mínim que s’ha de facturar. Els següents minuts es comptabilitzaran en fraccions de 30 segons.

A partir de la utilització de 3 minuts, s’hi podran aplicar condicions especials.

Tarifes sense IVA.

Drets d'ús d'imatges (tarifes per minut, ús no publicitari) Televisió, cinema, plataforma

Àmbit 1 any 5 anys Indefinit
Local i Comunitat Valenciana 120 € 140 € 250 €
Estatal 400 € 500 € 850 €
Internacional 800 € 900 € 1250 €

Internet

Modalidat 1 any Indefinit
Televisió o cinema 350 € 650 €
Vídeo Internet professional, productores o empreses 350 € 500 €
Vídeo Internet educatiu o cultural 150 € 350 €

Drets d'àudio

50% de la tarifa de les imatges

Tarifes per a ús publicitari d'imatges (tarifes per segon)

Àmbit Fins a 5 segons Entre 5 i 10 segons Entre 10 i 20 segons
Local i Comunitat Valenciana 600 € 750 € 900 €
Estatal 1200 € 1500 € 1800 €

B) Venda d’imatges a particulars

Còpia de reportatge, notícia, programa o fragment amb una duració que no supere els 15 minuts 20 €
Còpia de reportatge, notícia, programa o fragment amb una duració de 16 a 90 minuts 30 €
Còpia amb duració superior a 90 minuts 40 €
* Tarifes aplicables a peticions sobre fragments concrets. Per a aquelles peticions que suposen una recerca de Documentació en diversos continguts, diversos fragments o suposen una major complexitat, es farà un pressupost personalitzat.

Les còpies cedides només es podran destinar per a visionats privats i particulars. Les imatges no podran tindre cap ús comercial, ni es podran reproduir, cedir a terceres persones, manipular, exhibir públicament ni es poden publicar en cap pàgina web, canal de YouTube, xarxes socials o semblants sense l’autorització expressa de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Per als centres docents i entitats sense ànim de lucre, es podran cedir de manera gratuïta, sempre que es publicite l’origen o la procedència de les imatges.

En cas de col·laboracions especials, també es poden cedir de manera gratuïta.

Venda i/o cessió d’imatges d’RTVV

Els preus de venda de les imatges de RTVV que ja estan digitalitzades seran anàlegs als d’À Punt. En cas contrari, s’informarà l’interessat o la interessada del sobrecost que suposa i del temps d’espera per a l’entrega del material.

La CVMC organitzarà la còpia d’imatges no digitalitzades en funció de les càrregues de treball del personal destinat a aquesta i altres tasques, sense que hi haja un termini tancat per a l’entrega d’aquestes imatges.

La CVMC no s’obliga a acceptar peticions de venda d’imatges si considera que l’ús que se’n farà atempta contra els principis i valors reflectits en el Contracte Programa, Carta de Valors del Contingut Infantil i Juvenil, o qualsevol altre motiu que puga perjudicar directament o indirectament la programació dels mitjans dependents de la CVMC.

La CVMC podrà variar les tarifes establides en el cas que considere que per la naturalesa de les imatges demanades aquestes tenen un valor de mercat superior al reflectit en les tarifes