Una mare de família monoparental valenciana podrà acumular els permisos de maternitat i paternitat

Una sentència li reconeix el dret a gaudir de les 32 setmanes totals en primar per damunt de tot l’interés del menor

Una mare abraça el seu bebé en una imatge d'arxiu
Una mare abraça el seu bebé en una imatge d'arxiu / Shutterstock

Un jutjat de València ha reconegut el dret d’una mare de família monoparental a gaudir, de manera addicional, de les 16 setmanes de permís per naixement que li hagueren correspost a l’altre progenitor o progenitora en cas de ser una família biparental. 

El jutjat contenciós administratiu número 7 de València ha estimat així —en una sentència dictada el dia 20— el recurs d'aquesta dona contra la denegació, per silenci administratiu de la Conselleria de Justícia, de la sol·licitud per al reconeixement del dret del gaudi d'aquest permís per naixement addicional.

La dona va al·legar que el decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitat entre els homes i dones en treball i l’ocupació incorre una discriminació, ja que ofereix un tractament desigual a les famílies biparentals enfront de les monoparentals. 

Concretament, assenyalava que, mentre les primeres gaudeixen d’un permís de 32 setmanes —setze per a cadascun dels progenitors o progenitores—, a les monoparentals el benefici és exclusivament de 16 setmanes. A parer seu, això suposa una vulneració del dret fonamental establert en l’article 14 de la Constitució, que garanteix la igualtat dels espanyols i espanyoles davant la llei.

El tribunal ha estimat el recurs atenent que, des del paraigua general de la no-discriminació, "existeix una conculcació del dret d’igualtat que consagra la Convenció dels Drets del Xiquet". Primer perquè l’atenció, les cures i el desenvolupament del menor afectat sofriran una clara minva respecte a altres menors que viuen en una família biparental, i també perquè consideren "rebutjable" la discriminació del menor per la seua pròpia condició o per l’estat civil o situació del progenitor o progenitora. Així mateix, el jutjat assenyala que, segons la jurisprudència, s’ha de respectar, per damunt de tot, l’interés superior del menor.

Contra aquesta sentència es pot interposar davant el jutjat un recurs d'apel·lació en el termini dels quinze dies següents a la notificació.

També et pot interessar