Quines excuses (legals) tens per a evitar ser membre d’una mesa electoral?

Si t’han triat per sorteig, la Junta Electoral t’eximeix sempre que el teu cas es corresponga amb un d’aquests supòsits.

Quines excuses (legals) tens per a evitar ser membre d’una mesa electoral?
Quines excuses (legals) tens per a evitar ser membre d’una mesa electoral?

El compte arrere per a la doble cita electoral del 28A ja ha començat. Aquest dimecres ha acabat el termini perquè els ajuntaments facen els sorteigs pels quals es designen les persones que integraran les meses electorals. Cadascuna estarà formada per un president o presidenta, dos vocals i dos suplents. Des d’aquest mateix 3 d’abril es podrà consultar en el web dels consistoris qui està convocat a les meses.

Si has resultat triat, has de saber que la Junta Electoral contempla excepcions i que, tot i que no ho posa gens fàcil, accepta determinades causes per a eximir-te d’aquest deure. Tal com les anomena l’organisme mateix en una instrucció, són “impediments” i “excuses justificades” que pots al·legar per a no ser membre d’una mesa electoral el 28A. D’acord amb la Llei de règim electoral general (LOREG), hi ha un termini de 7 dies per a presentar un recurs al resultat del sorteig en què al·legue una d’aquestes causes (article 27.3).

La Junta Electoral distingeix entre causes personals, familiars i professionals. A més, també diferencia dins de cada grup entre aquelles que són vàlides per si mateix i aquelles altres que depenen de les circumstàncies i que l’autoritat electoral valora en cada cas concret.

Causes personals vàlides per si mateix

- Ser major de 65 anys i menor de 70 (article 26.2 de la LOREG)

- La situació de discapacitat

- Ser pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa

- La situació d’incapacitat temporal per al treball

- Estar embarassada, almenys, de sis mesos, i el període corresponent de descans maternal

- Estar en presó o en un hospital psiquiàtric

- Haver format part d’un mesa electoral abans, almenys tres vegades en deu anys

- La condició, degudament acreditada, de víctima d’un delicte declarat o presumpte, en raó del qual s’haja dictat una resolució judicial que estiga en vigor

Causes personals que depenen de les circumstàncies i seran valorades per la Junta Electoral de Zona

- Patir una lesió, dolència o malaltia física o psíquica que, tot i que no done lloc a una declaració d’incapacitat per al treball, impedisca exercir les funcions de membre d’una mesa electoral.

- Ser pensionista d’incapacitat permanent total per a una professió determinada, sempre que els factors que determinen la incapacitat es donen també, de manera anàloga, en el desenvolupament de les funcions que suposa ser membre de la mesa electoral.

- Estar en una situació de risc durant els primers sis mesos d’embaràs, sempre que els factors que determinen la situació es donen també, de manera anàloga, en el desenvolupament de les funcions que suposa ser membre de la mesa electoral.

- Tindre prevista una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants el dia de la votació mateix, els dies immediatament anteriors o el dia següent, sempre que siguen inajornables.

- Pertànyer a confessions o comunitats religioses en què l’ideari o el règim de clausura siguen contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.

- Canviar de residència habitual a un lloc ubicat en altra comunitat autònoma.

Causes familiars vàlides per si mateix

- La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el nadó tinga nou mesos.

- Haver de cuidar de forma directa i contínua, per raons de guàrdia legal, de menors de 8 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

- La cura directa i continuada d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident o malaltia, no puga valdre’s per ell mateix.

Causes familiars que depenen de les circumstàncies i seran valorades per la Junta Electoral de Zona

- Que el dia de les eleccions tinguen lloc esdeveniments familiars d’especial rellevància, que siguen inajornables o en què un ajornament supose importants perjudicis econòmics. És necessari que la persona interessada siga el protagonista o tinga amb aquest una relació de parentiu de fins al segon grau. Per exemple, una boda.

- La condició de mare o pare de menors de 14 anys quan quede acreditat que l’altre progenitor no es pot fer càrrec del menut durant la jornada electoral i que no hi haja ascendents o altres fills majors que puguen fer-ho.

Causes professionals vàlides per si mateix

- Si durant el dia de les eleccions s’ha de prestar servei a les juntes electorals, jutjats i altres administracions públiques que tinguen encomanades funcions electorals.

- Si durant el dia de la votació s’ha de prestar serveis essencials de la comunitat, com ara els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil o bombers.

- Els directors o directores de mitjans de comunicació d’informació general i els caps dels serveis informatius que hagen de cobrir la jornada electoral.

- Els i les professionals que hagen de participar en esdeveniments públics que se celebren el dia dels comicis i que estigueren previstos abans de la convocatòria electoral, sempre que no puga ser substituït i que el fet que no participe no obligue a suspendre l’acte, amb perjudicis econòmics rellevants.

Altres causes per a ser “inelegible

A més de tots aquest supòsits, hi ha unes altres causes per les quals la Junta Electoral et considera “inelegible” per a constituir una mesa electoral i que s’arrepleguen en l’article 6 de la LOREG. Tot i que és poc probable que es donen en el teu cas, ací n’enumerem algunes:

- Ser membre de la família reial.

- Ser president d’institucions com ara el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem o el Consell d’Estat.

- Ser vocal del Consell General del Poder Judicial, magistrat del Constitucional o conseller del Tribunal de Comptes.

- Tindre un càrrec com el de defensor del poble, fiscal general de l’Estat o similar.

- Ocupar un càrrec de responsabilitat en ministeris o entitats estatals autònomes.

- Tindre una condemna per sentència ferma, a pena privativa de llibertat.

- Tindre una condemna, encara que la sentència no siga ferma, per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l’administració pública o les institucions de l’Estat.

També et pot interessar

stats