Els permisos per força major comptaran a partir de l'endemà del fet causant

Es tracta de casos de defuncions o malalties greus de familiars de fins al segon grau de consanguinitat.

Els permisos per força major comptaran a partir de l\'endemà del fet causant
Els permisos per força major comptaran a partir de l'endemà del fet causant

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha reconegut en una sentència que les llicències i permisos retribuïts en què la persona treballadora ha d'absentar-se del seu lloc per causes familiars de força major hauran d'iniciar el seu còmput en el primer dia laborable després del fet causant que les origina, sense que computen, a l'efecte de la durada de la llicència, els dies no laborables. 

La causa major referida inclou esdeveniments com la defunció o malaltia greu d'un membre de la família fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, accidents, hospitalització o intervencions quirúrgiques. A més, també inclou la interrupció de l'embaràs o en els casos de naixement o adopció, per a les quals l'Estatut dels Treballadors i els convenis col·lectius preveuen el dret a absentar-se del treball per un cert període de temps.

També et pot interessar