Les oposicions per a professorat de secundària s'inicien el 26 de juny amb una oferta de 4.636 places

Els aspirants podran presentar les sol·licituds del 5 al 29 de març.

Les oposicions per a professorat de secundària s'inicien el pròxim 26 de juny
Les oposicions per a professorat de secundària s'inicien el pròxim 26 de juny

Les oposicions per a professorat de secundària s'inicien el pròxim 26 de juny amb el primer examen, segons la convocatòria de la Conselleria d'Educació que publica aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Eixirà una oferta de més de 4.636 places de professorat de secundària, FP, EOI, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d'Arts Plàstiques i Disseny, i catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Els aspirants podran presentar les sol·licituds del 5 al 29 de març. La fase d'oposició constarà de dues proves, que tindran caràcter eliminatori. La primera de les proves tindrà com a objectiu la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la qual s'opta i constarà de dues parts, que es valoraran conjuntament.

La segona prova comprovarà l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. La nota final s'obtindrà de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits.

Novetats del procés d’oposicions docents

En aquesta convocatòria, Educació ha inclòs una sèrie de millores. En aquest sentit, es crearan comissions de baremació de mèrits per a cada especialitat, i cadascuna estarà composta per tots els membres de la comissió de selecció i de les presidències de tots els tribunals de cada especialitat.

S'estableix un nou mecanisme de garantia de l'anonimat dels aspirants en la primera prova, que consta de dues parts: la A, en la qual es desenvolupa un tema; i la B, que és la part pràctica. A més, la part B la llegirà cada tribunal en lloc que cada aspirant l'haja d'exposar de forma oral. Aquest mètode s'adoptarà en totes les especialitats, excepte en les que estan vinculades a interpretar un instrument o aquelles en les quals s'ha d'avaluar el coneixement de llengua oral.

Una altra novetat es refereix a la segona prova d'oposició, que consisteix en la presentació de la programació didàctica i l'exposició d'una unitat didàctica. Els aspirants la presentaran telemàticament i els membres del tribunal no tindran accés a la programació fins que l'opositor no inicie la segona prova.

S'estableix també com a novetat que les persones aspirants puguen presentar al·legacions al final de la primera i de la segona prova. Les persones que hagen superat la fase d'oposició seran convocades per al següent dia hàbil, en la seu del tribunal, per a la presentació dels mèrits de la fase de concurs.

També et pot interessar

stats