El Consell aprova l’avantprojecte de llei de protecció i promoció del palmerar d’Elx

La proposta incideix en la promoció del palmerar en conjunt, format per components culturals, agraris i ambientals.

El Consell aprova l’avantprojecte de llei de protecció i promoció del palmerar d’Elx

El ple del Consell ha acordat la tramitació de l’avantprojecte de llei de protecció i promoció del palmerar d’Elx. L’impuls de la tramitació d’aquesta norma busca complir l’acord que va prendre el Patronat del Palmerar d’Elx, que té com a objectius la reducció de les amenaces urbanístiques del palmerar, la resolució de la carència de tutela legal de l’àrea, declarada patrimoni de la humanitat, la concepció del palmerar com un conjunt agrícola i la prohibició de noves edificacions als horts protegits per la Unesco, entre altres.

La inscripció del palmerar en la llista del patrimoni mundial de la Unesco, l’any 2000, va posar de manifest la necessitat d’impulsar un nou text legal que garantira l’aplicació d’un règim de protecció homologable al que la llei de patrimoni cultural valencià atorga als béns d’interés cultural, i que es corresponga amb els valors excepcionals reconeguts en la declaració d’aquest organisme.

Ara el projecte de llei es traslladarà a les Corts per a debatre’s i tramitar-se.

Patrimoni protegit des dels anys trenta

El reconeixement del palmerar com a integrant del patrimoni cultural valencià es va iniciar als anys vint del segle passat, i la seua protecció jurídica efectiva va començar amb el decret, de 8 de març de 1933, del Ministeri d’Agricultura, que va declarar d’interés social la conservació del palmerar.

Pel que fa a la Generalitat, la llei 1/1986, de 9 de maig, regula la tutela del palmerar d’Elx i, amb el desenvolupament normatiu, es pretén harmonitzar sistemàticament les regulacions sectorials concurrents, la clau de la qual radicava en la integració en l’òrgan encarregat de la tutela, el Patronat del Palmerar d’Elx, en què s’integren representants de l’administració autonòmica, municipal i del sector palmerer.

També et pot interessar