La Sindicatura de Comptes detecta incompliments en contractes de Fisabio

Un informe recull que l'entitat no compleix alguns articles de la Llei de contractes del sector públic.

La Sindicatura de Comptes detecta incompliments en contractes de Fisabio
La Sindicatura de Comptes detecta incompliments en contractes de Fisabio

L'informe fiscalitzat indica que l'entitat no compleix els requisits d’acord amb la llei.

La Sindicatura de Comptes ha detectat incompliments de les contractacions de la Fundació pel Foment de la Investigació Sanitari i Biomèdica (Fisabio) de l'exercici 2017. Entre les irregularitats hi ha un contracte de subministraments i serveis directes amb un valor total de 998.593 euros, “sense tramitar els deguts expedients de contractació”.

En l'informe de fiscalització es recull que l'entitat no compleix el que determinen els articles 1 i 150 de la Llei de contractes del sector públic “perquè en la valoració de les proposicions econòmiques utilitza una fórmula que no assegura la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa a la qual s'ha d'adjudicar tot contracte”.

Així mateix, el document assenyala que els òrgans de govern i direcció de l'entitat “no han complit amb l'obligació legal de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (al qual han d'ajustar-se les inversions temporals que faça qualsevol fundació”.

A més, tampoc ha presentat, juntament amb els comptes anuals, l'informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer que assumeixen aquestes entitats com a conseqüència de la seua pertinença al sector públic, establit en l'article 134.3 de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat.

A més, l'informe de la Sindicatura assenyala que el balanç i el compte de resultats “s'han formulat sense complir la regla establida en la norma d'elaboració dels comptes anuals, de manera que els nombrosos crèdits i deutes, ingressos i despeses derivades d'operacions amb la Generalitat i altres entitats del seu sector públic instrumental no figuren separats de les que no corresponen a aquestes operacions”.

Fisabio assegura que “ha licitat el 100% dels contractes”

Per la seua banda, Fisabio ha assegurat que “ha licitat el 100% dels contractes” per a subministraments i serveis realitzats per un import de 998.593 euros el 2017 que, segons l’informe de la Sindicatura, va contractar de forma directa sense tramitar els expedients de contractació deguts.

Fisabio explica que “ha utilitzat una fórmula molt habitual en contractació administrativa, denominada ‘de proporcionalitat inversa’”, A més, ha incidit que la Sindicatura afirma que açò “no ha afectat l’elecció dels adjudicataris”, alhora que ha posat l’accent que ja no utilitza aqueixa fórmula sinó la valoració directa de les baixes.

Respecte a la contractació de subministraments i serveis de manera directa en la seua activitat d’assistència oftalmològica, ha aclarit que “no es tracta d’un únic contracte, sinó de nou”. A més, assegura que l’informe mateix indica que “aquest fet s’ha anat esmenant durant l’any 2017”, la qual cosa suposa que “hui dia ha licitat el 100 % dels contractes als quals fa referència aquest apartat”.

També et pot interessar

stats