El Consell permetrà exepcionalment l'ús festivorecreatiu del foc a menys de 500 metres de terrenys forestals

Aquesta mesura possibilitarà la celebració d'alguns actes festius tradicionals de manera excepcional i amb autorització administrativa.

El Consell permetrà exepcionalment l\'ús festivorecreatiu del foc a menys de 500 metres de terrenys forestals
El Consell permetrà exepcionalment l'ús festivorecreatiu del foc a menys de 500 metres de terrenys forestals

El ple del Consell ha aprovat una modificació normativa, amb caràcter temporal, per la qual es regula la possibilitat de permetre, de manera excepcional i prèvia autorització administrativa, l'ús festivorecreatiu del foc en un espai amb una proximitat igual o inferior a 500 metres de terreny forestal.

La modificació, que afecta els articles 145 i 146, s'ha elaborat per la gran quantitat de sol·licituds que s'estan formulant, per les entitats locals, per a obtenir la inscripció pertinent que els habilite a realitzar aquests actes festius tradicionals que requerisquen una possible utilització de foc, d'artefactes o elements pirotècnics.

El decret deixarà de tindre validesa el dia 23 d'octubre de 2019 i tan sols afectarà les entitats locals que hagen sol·licitat les autoritzacions de l'article 146 del Reglament de la Llei forestal valenciana. Aquestes entitats hauran de presentar la sol·licitud d'autorització de l'esdeveniment en les direccions territorials de la conselleria corresponent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

La modificació manté la intenció de la Generalitat de buscar una solució conciliadora que compatibilitze una prevenció eficaç dels incendis amb la celebració d'activitats de profunda tradició cultural.

També et pot interessar