Mascareta obligatòria i aules a la meitat de l’aforament, mesures per a la tornada a les universitats

Les institucions acadèmiques estableixen el protocol per a previndre contagis als campus.

Campus de la Universitat Jaume I de Castelló
Campus de la Universitat Jaume I de Castelló / Europa Press

Aules amb només la meitat de l’aforament, mascareta obligatòria o un control de circulació dins del campus són algunes de les mesures que implantaran les universitats públiques valencianes per a evitar riscos de contagis de Covid-19 el pròxim curs, que estarà marcat per la pandèmia.

Aquest protocol d’higiene, que han acordat la Generalitat i les universitats públiques, s’adaptarà a les particularitats de cada instal·lació i a l'organització de cada universitat i, en tot cas, estarà subjecte a les modificacions de la normativa estatal i autonòmica en aquest àmbit.

Qui pot accedir a les instal·lacions?

Les persones amb símptomes compatibles amb el coronavirus no podran entrar a les instal·lacions universitàries, com tampoc ho podran fer els qui puguen haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada. Tampoc els que estiguen en quarantena.

Abans d'acudir a la universitat, l'estudiantat s’haurà d'informar de l'organització, la ubicació i els horaris de les classes presencials per a assegurar-se que la seua assistència estiga permesa.

Elements de protecció

L’alumnat haurà d’acudir a la universitat amb la seua mascareta, que haurà de dur posada sempre, de manera obligatòria. Sols podran llevar-se-la si, una vegada assegut, està a un metre i mig de la resta d’ocupants de l’aula.

Als laboratoris s’haurà de portar sempre mascareta.

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de les aules.

En cadascun dels edificis hi haurà, com a mínim, un punt on se subministraran guants per a casos específics.

  • La universitat també tindrà mascaretes higièniques o quirúrgiques per a l'ús exclusiu del personal propi.

Estada i circulació per les instal·lacions

No es podrà estar als corredors ni en zones de pas o d’ús comú per tal de permetre l’accés a les aules garantint la distància interpersonal.

L’alumnat haurà d’accedir a les aules uns minuts abans de començar la classe.

En el temps de descans, l’alumnat haurà d’estar en espais oberts o les zones habilitades específicament per a l’estada.

Quan acaben les classes, l’alumnat no podrà quedar-se a les instal·lacions universitàries.

Les entrades i eixides als espais universitaris es faran de manera ordenada i garantint la distància interpersonal. Es recomana escalonar les entrades i eixides per a evitar l’acumulació de persones.

Distribució a l’aula

Les aules s’ocuparan a la meitat de la seua capacitat.

Es deixarà un seient buit en la mateixa fila entre cada persona i un altre seient buit en la fila de davant i la de darrere.

En cap cas se superarà el 75% de l’aforament, però si calguera ocupar més de la meitat de l’aforament previst, s’ocuparan, preferentment, els seients que caiguen als corredors.

Ocupació d’espais i neteja

Cada grup ocuparà sempre la mateixa aula, que s’evitarà que siga compartida per més d’un grup en una mateixa jornada (matins i vesprades).

En el cas que siga inevitable compartir un aula, entre l’ocupació d’un grup i un altre es preveurà un temps per a netejar, desinfectar i ventilar de la classe.

Es recomana que l'estudiantat ocupe el mateix seient tota la jornada.

Als laboratoris, es limitarà l'aforament a una persona per cada cinc metres quadrats.

Els espais docents es netejaran i desinfectaran, com a mínim, dues vegades cada dia lectiu. Es netejaran especialment les superfícies de contacte més freqüents com els poms de portes, taules, passamans, telèfons, penja-robes, etc.

Es buidaran i netejaran especialment les paperes, perquè no mantinguen les restes d’un dia per a l’altre i evitar així qualsevol contacte accidental.

El material de l'aula que compartisca el professorat –el teclat, el ratolí, el comandament a distància, auriculars o micròfons– es desinfectarà abans de cada ús o es protegirà amb material com paper de film.

S’incrementarà la ventilació dels espais docents, almenys 15 minuts abans i després de començar la sessió lectiva.

Es mantindran les portes i finestres obertes el major temps possible.

Es reduirà en la mesura del possible la recirculació d'aire interior.

Protocol en cas que algú presente símptomes

Si algú presenta símptomes a l’espai universitari, haurà de comunicar-ho al professor o al Servei de Prevenció i abandonar el recinte universitari.

  • En cas d’alguns símptomes que evidencien un cas de Covid-19, la persona en qüestió es traslladarà a una sala habilitada prèviament, on quedarà aïllada i amb mascareta.

Es recomana que cada campus tinga, almenys, un espai d'aïllament per cada campus.

  • Els serveis de prevenció universitaris tindran almenys una persona referent per als aspectes relacionats amb la Covid-19.

També et pot interessar