Les infraccions i sancions per a les residències que incomplisquen la normativa Covid, al detall

Les multes van des dels 60 euros per a les lleus i poden arribar als 60.000 euros per a les molt greus.

Imatge d'arxiu d'un centre de majors
Imatge d'arxiu d'un centre de majors / À Punt NTC

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimarts el decret llei del Consell en el qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures dictades per a la prevenció de la Covid-19 en l'àmbit dels serveis socials valencians. Concretament, la norma va dirigida als establiments, les llars, els centres i les residències de serveis socials, així com a totes les persones residents, visitants i usuàries d'aquests espais.

El decret llei classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, atesos els criteris de risc per a la salut, la quantia de l'eventual benefici obtingut, el grau d'intencionalitat, la gravetat de l'alteració sanitària i social produïda, la generalització de la infracció i la reincidència. En la normativa es tipifiquen les faltes que poden ser lleus amb sancions entre 60 i 600 euros, greus amb multes entre 601 i 30.000 euros o molt greus amb sancions que poden arribar als 60.000 euros, atenint-se a criteris que poden ser d'aforament o mesures de prevenció.

Les infraccions tipificades en aquest decret llei com a lleus prescriuran en el termini de sis mesos; les tipificades com a greus, en el termini de dos anys, i les tipificades com a molt greus, en el termini de tres anys.

Infraccions lleus, sancionades amb multes entre 60 i 600 euros

 • L'incompliment dels límits d'aforament del local dels establiments, les llars, els centres i les residències de serveis socials.
 • L'incompliment de l'obligació d'informar les persones residents, visitants o usuàries sobre el règim horari, distància mínima interpersonal i de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta.
 • L'incompliment de les mesures generals d'higiene i prevenció adoptades per la Generalitat, en relació amb la Covid-19, quan no supose risc de contagi o aquest afecte 10 o menys persones residents, visitants o usuàries.
 • L'incompliment d'una orde general de confinament decretat o de la mesura cautelar de quarantena acordada per l'autoritat sanitària competent en persones residents, visitants o usuàries que no hagen donat positiu en Covid-19, però que siguen contactes directes d'un malalt confirmat.

Infraccions greus, castigades amb multes entre 601 i 30.000 euros

 • L'incompliment dels límits d'aforament permés quan supose un greu risc de la transmissió de la malaltia per a la salut de residents, visitants o usuaris que afecte 10 o menys persones, perquè en l'establiment, el centre, la llar, residència o el lloc de l'activitat es troben presents persones menors d'edat, persones majors de 65 anys o persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental.
 • L'organització d'activitats que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan l'autoritat inspectora constate que impedeixen o dificulten l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal dins dels establiments.
 • L'incompliment de les condicions de seguretat dictades per l'autoritat competent en matèria de distància de seguretat.
 • L'incompliment de les normes i mesures establides en el pla de contingència contra la Covid-19 quan s'estiga obligat a la seua elaboració i tinença.
 • L'incompliment del deure d'aïllament residencial acordat per l'autoritat sanitària competent o, si escau, del confinament decretat, que afecte persones que hagen donat positiu en Covid-19.
 • La negativa a realitzar les proves diagnòstiques de detecció relatives a la Covid-19 quan corresponga per prescripció sanitària.
 • L'absència de declaració obligatòria i urgent en els casos de simptomatologia compatible amb la Covid-19 als serveis de salut pública i a les persones responsables dels corresponents centres de treball.
 • L'incompliment del règim de visites, eixides i ingressos establits en els plans de contingència dels centres de serveis socials.
 • La comissió, en el període d'un any, de més de tres infraccions lleus, i en aquest cas se sancionarà la quarta infracció com a infracció greu.

Infraccions molt greus, que poden comportar multes de 30.001 a 60.000 euros

 • L'incompliment dels límits d'aforament permés quan supose un greu risc de la transmissió de la malaltia per a la salut de residents, visitants o usuaris que afecte més de 10 persones, perquè en l'establiment, centre, llar, residència o lloc de l'activitat es troben presents persones menors d'edat, persones majors de 65 anys o persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental.
 • L'organització d'activitats que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan l'autoritat inspectora constate que impedeixen o dificulten l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
 • L'incompliment de les mesures generals de protecció i gestió de residus adoptades per la Generalitat en relació amb la Covid-19 quan supose un risc de contagi o mal greu per a la salut de la població que afecte més de 10 persones.
 • L'incompliment reiterat del deure d'aïllament residencial acordat per l'autoritat sanitària o, si escau, del confinament decretat, en persones treballadores del recurs social que hagen donat positiu en Covid-19, si aquest comporta danys greus per a la salut pública.
 • El manteniment d'un treballador en el lloc de treball, quan es conega que aquest té símptomes evidents d'haver contret la malaltia, o haja donat positiu en Covid-19.
 • El tancament o la suspensió d'activitats que haja sigut declarat servei públic essencial, durant un període d'emergència sanitària, sense l'autorització expressa de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Incomplir el procediment establit pel Ministeri de Sanitat per al maneig de cadàvers de casos de Covid-19
 • La comissió, en el període d'un any, de més de tres infraccions greus, de manera que la quarta infracció se sancionarà com a infracció molt greu.
També et pot interessar