El govern espanyol proposa alternar docència presencial i en línia en les universitats amb torns rotatoris

El Ministeri d'Universitats aconsella als centres tindre un pla de contingència per si cal "un canvi massiu i immediat" en la docència en línia.

Una aula universitària en una imatge d'arxiu
Una aula universitària en una imatge d'arxiu / À Punt

El Ministeri d'Universitats ha publicat unes recomanacions per al pròxim curs en què proposa que siga cada universitat la que calcule els coeficients d'ocupació de les activitats docents i investigadores per a decidir si es poden impartir de manera presencial o virtual.

En l'informe “Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la comunitat universitària per a adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat adaptada”, que s'ha donat a conéixer aquest dijous, el departament encapçalat per Manuel Castells suggereix diverses pautes que són només una “orientació per a la comunitat universitària per al desenvolupament de l'activitat en el període de l'anomenada nova normalitat durant el qual l'amenaça de la Covid-19 continua vigent”.

Per a calcular els coeficients d'ocupació teòrics, el Ministeri d'Universitats proposa dividir el nombre d'estudiants matriculats en una activitat per la capacitat de la instal·lació, tenint en compte la separació d’1,5 metres entre els ocupants. I s'hauria de traure el coeficient real dividint la xifra de l'alumnat matriculat per la capacitat real de les instal·lacions.

Si el càlcul del coeficient d'ocupació real és superior al coeficient d'ocupació teòric, el document d'Universitats conclou que “l'activitat no podrà desenvolupar-se de manera presencial íntegrament i les universitats haurien de prendre les mesures pertinents perquè es puga dur a terme en línia”. En eixe cas, com que l'espai de les instal·lacions és insuficient per a albergar tot l'estudiantat respectant el metre i mig de distància, el Ministeri d'Universitat suggereix que les classes es retransmeten telemàticament perquè part de l'alumnat les seguisca des de casa, i altra part estiga presencialment en l'aula. Però apunta, també, que caldria fer rotacions periòdiques perquè tots alternen les dues modalitats d'ensenyament, tot i que no especifica amb quins criteris.

Per contra, si el coeficient d'ocupació real és inferior al teòric, Universitats veu amb bons ulls que l'activitat en qüestió es desenvolupe de forma presencial, sempre que es garantisquen les mesures de distanciament físic i d'higiene que estiguen vigents quan comence el curs.

A la Comunitat Valenciana les universitats i la Generalitat ja han acordat implantar una fórmula híbrida mitjançant una modalitat semipresencial per al curs vinent, almenys durant el primer quadrimestre. D'aquesta manera, les sessions teòriques s’impartiran en un sistema no presencial i les pràctiques tindran “la major presencialitat possible”.

El Ministeri d'Universitats reconeix que hi ha "escassetat" de docents a curt termini, i per això desaconsella doblar les classes per grups per a mantindre la presencialitat als centres d'estudi perquè això implicaria "una sobrecàrrega insuportable per al cos docent".

D'altra banda, demana a cada universitat que, en col·laboració amb l'administració educativa, establisca un pla de contingència abans de començar el curs que permeta "un canvi massiu i immediat" a un sistema de docència en línia si la situació sanitària així ho requereix. Aquests plans de contingència han d'incloure plans de formació per al professorat en l'ensenyament a distància, adaptació dels sistemes d'avaluació i establiment d'horaris per a tutories o seminaris.

A totes aquestes consideracions del Ministeri d'Universitats, s'afig el document elaborat juntament amb el Ministeri de Sanitat amb les mesures de prevenció i higiene davant de la Covid-19 per a centres universitaris en el curs 2020-2021:

 • Mantindre una distància d'almenys 1,5 metres entre les persones en tots els espais del centre universitari.
 • Assegurar el subministrament de material d'ús higiènic i preventiu mentre funcionen els centres, reposant-ho quan siga necessari.
 • El centre disposarà de mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú presente símptomes.
 • Disposar en els accessos al centre, aules i banys de dispensadors amb preparats de base alcohòlica perquè es puga fer la neteja de mans, almenys en entrar i eixir del centre i les aules, i sempre que calga.
 • Fomentar el transport actiu, com ara caminar o la bicicleta. Per a això seria d'utilitat habilitar suficients espais d'aparcaments per a bicicletes.
 • Col·locar alertes visuals a l'entrada al centre per a advertir els assistents que no hi accedisquen si tenen símptomes compatibles amb la Covid-19, estan en aïllament o en quarantena.
 • A l'entrada als edificis, aules i banys han d'estar disponibles cartells informatius sobre la distància interpersonal, higiene de mans i higiene respiratòria.
 • Mesures de prevenció personal: higiene de mans durant almenys 40 segons amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic; cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar o emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans. Evitar tocar-se ulls, nas i boca.
 • Es recomana l'ús de mascareta higiènica, si pot ser reutilitzable, a totes les persones que accedisquen al centre i sempre que no es puga assegurar una distància d'almenys 1,5 metres en tots els espais. L'ús de guants no és recomanable de manera general, però sí en les tasques de neteja.
 • No podran accedir al centre persones amb símptomes compatibles amb Covid-19.
 • Cada centre disposarà d'un protocol de neteja, desinfecció i ventilació, un pla de contingència i almenys una persona responsable referent per als aspectes relacionats amb la Covid-19.
 • Ajustos en l'organització per a evitar el risc de coincidència massiva de persones en els diferents espais.
 • Fomentar la continuïtat del teletreball per a activitats que no requerisquen necessàriament la presència del treballador.
 • Control i organització d'accessos i circulació de persones en el centre. Els esdeveniments en els quals estiga prevista l'assistència de públic hauran d'assegurar la distància interpersonal i el nombre de persones establit en la normativa vigent.
 • Disminuir la concurrència de persones en tots els espais. Es reestructurarà la disposició de les aules, laboratoris, espais de pas, pràctiques i tutoria, així com dels espais comuns per a garantir la distància. Quan les avaluacions hagen de realitzar-se de manera presencial se seguiran les mateixes recomanacions.
 • Les reunions del professorat es realitzaran preferentment mitjançant mètodes no presencials.
 • En les pràctiques acadèmiques externes se seguiran les mesures de prevenció establides per les entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades.
 • Els intercanvis internacionals es realitzaran segons les recomanacions i legislació vigent.
 • La celebració de congressos, trobades, reunions, conferències i esdeveniments es realitzaran segons la legislació vigent.
 • Oferir suport psicosocial que tinga en compte també la prevenció de l'estigma i la discriminació de l'estudiantat i de tot el personal del centre educatiu que hagen pogut estar exposats al virus o puguen infectar-se en un futur, així com la promoció d'estratègies d'autocura.
 • Quan una persona present símptomes se l’acompanyarà a una sala separada d'ús individual, triada prèviament. Se li facilitarà una mascareta i es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat.

També et pot interessar

stats