Coronavirus, guia de bones pràctiques al treball, recomanacions per a empreses

Resum de les principals mesures de prevenció que han d'implementar les empreses.

Treballadora d'una cadena de restauració amb guants i mascareta
Treballadora d'una cadena de restauració amb guants i mascareta / Jesús Hellín (Europa Press)

El Ministeri de Sanitat ha preparat una guia de bones pràctiques en els centres de treball per a facilitar al màxim el compliment de totes les mesures higièniques i de seguretat per a lluitar contra el coronavirus

En aquesta notícia fem un resum de les principals qüestions que han de tindre en compte les empreses que continuen treballant o retornen a l'activitat a partir del dimarts. Les recomanacions per als treballadors i treballadores es poden consultar ací.

Mesures organitzatives

1. És necessari informar el personal de manera fefaent, actualitzada i habitual de les recomanacions sanitàries individuals.

2. Cal organitzar l'entrada de manera escalonada per a evitar aglomeracions. Es recomana suspendre el fitxatge amb empremta dactilar i substituir-lo per un altre sistema.

4. Cal evitar la realització d'activitats que impliquen aglomeracions de persones.

5. Cal proveir el personal dels productes d'higiene necessaris com sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d'un sol ús, també de material de protecció, sobretot guants i màscares.

6. Cal mantenir un aprovisionament del material de neteja necessari com lleixiu i productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a desinfectar.

8. Cal adoptar mesures específiques per a minimitzar el risc de transmissió a les persones especialment sensibles o vulnerables.

9. Realitzar un pla de contingència consultant els delegats i delegades de prevenció o els òrgans de representació de la plantilla.

10. Cal establir protocols en cas que una persona treballadora manifeste símptomes per a protegir-la i protegir la resta de la plantilla.

11. Cada centre de treball ha de tindre el seu servei mèdic clarament identificat i format.

Mesures d'higiene en el centre de treball

1. Ventilar les instal·lacions de manera diària durant més de cinc minuts. Reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització

per a renovar l'aire de manera més habitual.

2. Mantenir la temperatura entre 23 i 26 °C.

5. Reforçar les tasques de neteja especialment de les superfícies que es toquen amb més freqüència i els aparells d'ús habitual.

6. Netejar les àrees de treball en cada canvi de torn.

8. Assegurar una correcta protecció del personal encarregat de la neteja. Totes les tasques han de realitzar-se amb màscara i guants d'un sol ús de vinil o acrilonitril.

9. Finalitzada la faena, el personal de neteja ha de realitzar una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, d'almenys 40-60 segons.

10. Els uniformes de treball o similars, seran embossats i tancats abans del trasllat al punt de neteja habitual.

Gestió dels residus en els centres de treball

1. La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de manera habitual.

2. Els mocadors d'un sol ús han de ser rebutjats en papereres o contenidors amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.

3. Tot material d'higiene personal ha de depositar-se en la fracció restes (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté una vegada efectuades les recollides separades).

4. En cas de presentar símptomes mentre es trobe en el seu lloc de treball, caldrà aïllar el contenidor on haja depositat mocadors o altres productes usats i traslladar tot el contingut a la fracció reste.

També et pot interessar

stats