BASES I CONDICIONS DEL CONCURS “NYAS, COCA!”

Les presents bases regiran la participació dels concursants en el Programa "NYAS, COCA!".

Les societats Fénix Media Audiovisual S.L. i Homo Videns Produccions S.L., (denominades conjuntament en endavant "La Producció"), produeixen un concurs televisiu titulat “NYAS, COCA!” (denominat en endavant "El Programa").

Aquestes bases seran d'obligat compliment per a tots els concursants que participen en el Programa. Les regles del joc i les condicions del Programa es poden modificar, justificadament, en tot moment per part de la Direcció del Programa.

1. COM PARTICIPAR-HI I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El Programa és un concurs de televisió en el qual per a participar com a concursant en el plató, cal: (i) ser major d'edat i (ii) telefonar al 622 247 964 o escriure al correu nyascoca@nyascoca.es.

Amb les telefonades i els correus rebuts es farà una primera selecció, per a la qual es tindran en compte una sèrie de condicions específiques del concursant. Els seleccionats seran sotmesos a un càsting que realitzarà la Producció, previ al concurs, i en el qual únicament participaran els qui resulten triats com a concursants.

La Producció queda eximida de qualsevol responsabilitat per errors en la xarxa o defectes en les línies de telèfon o en qualsevol altre mitja de comunicació utilitzat per a la participació en concursos o en altres accions. Les telefonades entrants que resulten incompletes, desconnectades o que no puguen ser ateses per qualsevol altra raó es consideraran com a no vàlides.

La participació en el Programa implica per als concursants l'acceptació d'un règim d'exclusivitat. En aquest sentit, els seleccionats com a concursants declaren que no han participat, des de fa almenys dos mesos, en l'enregistrament o l’emissió de cap altre concurs de televisió. Així mateix els seleccionats com a concursants es comprometen a no intervindre en cap altre concurs televisiu, siga quina siga la seua naturalesa, manera, via de distribució i àmbit geogràfic d'emissió, durant la seua participació en el programa, així com fins transcorreguts tres mesos a comptar des de la difusió de la seua última participació en el Programa al qual es refereix aquest document, sense el consentiment exprés de la producció, que haurà de ser previ i constar per escrit.

La inobservança del que s'estableix en l'anterior apartat faculta a la Producció del Programa a descartar el seleccionat com a concursant, i impedir-li la participació en el Programa i/o en qualsevol de les seues fases, així com, en el supòsit d'incomplir el règim d'exclusivitat previst per a l'enregistrament del Programa o una vegada finalitzada la seua participació en el concurs, a reclamar la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

Excepte l’autorització expressa que la Producció puga atorgar en raó de les necessitats de producció o a fi de propiciar una millor i més adequada explotació del Programa, el concursant es compromet a guardar la més estricta confidencialitat sobre les converses, materials, actuacions o incidències relatives a la seua participació en el Programa i, molt especialment, s'obliga a no divulgar, ni totalment ni parcialt, de manera directa o indirecta, per qualsevol conducte o mitjà de comunicació, incloses les xarxes socials i altres serveis d'internet, cap aspecte relacionat amb la fase de selecció de participants o que es referisca al desenvolupament del Programa, el seu procés d'enregistrament i/o producció o que afecte el contingut, el desenllaç, als altres concursants o al personal de l'equip de producció, que haja arribat al seu coneixement amb ocasió o a conseqüència de la seua participació en el Programa. En cas d'incompliment del compromís de confidencialitat, la Producció es reserva la facultat d'exercir les accions judicials oportunes en reclamació dels danys i perjudicis que se li hagen pogut originar. L'obligació de confidencialitat s'estendrà encara després de la finalització de l'enregistrament del Programa i de la participació del concursant en aquest.

Cada concursant participa en el Programa de manera voluntària i gratuïta, per tant, no implica cap remuneració ni compensació econòmica o en espècie, així com cap mena de relació laboral o comercial amb la Producció.

Els participants en el concurs coneixen i assumeixen tant la mecànica del programa com els riscos físics o de qualsevol tipus que implica participar en aquest. En qualsevol cas, la Producció contractarà una assegurança d'accidents per a cobrir possibles incidències que pogueren ocórrer durant el desenvolupament del concurs.

No podran participar en aquest concurs els treballadors de la Societat Anònima de Mitjans Comunicació (À Punt Media), Fénix Media Audiovisual S.L., Homo Videns Produccions S.L. i/o les seues societats filials, o de qualsevol empresa subsidiària o proveïdora de les anteriorment citades, així com els seus parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

2. GRAVACIÓ

1. El Programa es gravarà en les instal·lacions de la SAMC (À Punt Media) i la convocatòria serà per a unes dates determinades.

2. La Producció serà la responsable de les despeses de desplaçament dels concursants perquè intervinguen en el Programa. La Producció declina qualsevol responsabilitat referent a això sobre les persones o béns dels concursants.

3. Els concursants que participen en el Programa es comprometen expressament a romandre en les instal·lacions de la SAMC (À Punt Media) durant tot el temps que resulte necessari per a la gravació d'aquest.

Considerant que la intervenció en el Programa és en tot cas voluntària i l'alt cost econòmic que implica la seua producció, la Producció reclamarà la corresponent indemnització per danys i perjudicis als participants que, sense causa justificada i degudament comunicada a la Producció, abandonen la gravació abans que aquesta haja conclòs.

4. En acceptar concursar, els seleccionats admeten tàcitament i rubriquen que se sotmeten a les decisions i a les directrius del Programa, sense possible apel·lació.

5. A l'efecte del que disposa la legislació vigent respecte al dret a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, els concursants i participants concedeixen a la Producció, amb facultat de cessió a tercers, en autorització per a la utilització, d'acord amb els usos habituals en la televisió, fotografies i imatge, així com de qualsevol altra informació rellevant sobre ells que puga ser convenient o necessària per a la realització i explotació del Programa.

6. CESSIÓ DRETS D'IMATGE: Els concursants seleccionats han decidit lliurement participar en la indicada iniciativa audiovisual i, per mitjà del present escrit i en relació amb allò assenyalat en l'apartat anterior, concedeix l’autorització expressa a Fénix Media Audiovisual S.L. i Homo Videns Produccions S.L., perquè duguen a terme la captació i fixació de la seua imatge i la seua veu, cedint els corresponents drets d'imatge, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, sense limitació territorial i pel màxim termini de protecció dels drets que la Llei concedeix, els drets d'explotació relatius a la comunicació pública, reproducció i distribució respecte a la seua imatge que ha sigut captada i que forma part de l'espai titulat provisionalment “NYAS, COCA!”, i incorporar-ho a un suport que possibilite l'exercici íntegre dels drets d'explotació ací citats i contemplats en els articles 18, 19, 20 i 21 de la Llei de propietat intel·lectual. Aquesta explotació podrà ser duta a terme, en l'àmbit de l'exercici d'aquests drets, per qualsevol procediment tècnic o sistema d'explotació incloent-hi Internet i qualssevol altres tecnologies multimèdia, així com la seua fixació a l'efecte de la seua reproducció destinada a la seua transmissió digital en bases de dades de qualsevol naturalesa.

En qualsevol cas, la Producció podrà utilitzar els registres audiovisuals obtinguts per la intervenció del participant en el Programa per a la promoció de la cadena emissora del Programa. Els drets adquirits per la Producció inclouen la facultat de cedir-los a tercers, en tot o en part.

7. Cada concursant garanteix que ni ell ni la seua família faran declaracions en cap mitjà de comunicació (televisió, ràdio, xarxes socials... ) diferent dels de la cadena emissora del Programa, mentre dure l'emissió de la seua participació en el Programa, ni revelaran públicament informació relativa al Programa durant la seua participació en el mateix i després de la seua finalització, ni realitzaran manifestacions públiques que afecten negativament el bon nom del Programa ni a la cadena emissora.

8. Així mateix, cada concursant es compromet a no utilitzar en xarxes socials ni en cap altre mitjà audiovisual o gràfic, fotografies obtingudes en el marc del Programa.

9. El guió de cada Programa en el qual s'especifiquen les proves i el valor econòmic dels premis seran competència de la Producció.

3. PREMIS I REGALS

1. La Producció és la responsable del lliurament del premi.

2. La presència i/o aparició en el Programa es realitza per cada concursant de manera voluntària i gratuïta i per tant no implica cap remuneració ni compensació econòmica o en espècie.

3. El premi sempre serà en metàl·lic.

4. Si per qualsevol circumstància, un concursant decideix no acceptar algun premi que li haja correspost, efectuarà la seua renúncia per escrit i perdrà tots els drets respecte a aquest. En cap cas, la Producció el substituirà per un altre diferent o per diners en metàl·lic si el premi fora en espècie.

5. Els premis en metàl·lic comptaran amb una retenció fiscal del 19% o al tipus vigent, segons el que es disposa en la Llei de l'IRPF i en els reglaments que la desenvolupen.

6. Els premis en metàl·lic obtinguts pels concursants s’entregaran en un termini màxim de 4 mesos a partir de la data d'emissió. En concursar en parella, el premi serà repartit a parts iguals entre els 2 components i enviat mitjançant transferència bancària a un compte del qual siguen titulars cadascun dels concursants.

7. En tot cas, el premi obtingut serà objecte de retenció o ingrés a compte, sempre que el seu valor fiscal siga superior a 300 euros, en el cas que qui guanye siga persona física, o superior a 300,51 euros, en el cas de persones jurídiques.

8. La Producció no entregarà cap premi si el concursant es nega a donar o no aporta la totalitat de les dades personals requerides en el Full de Concursant que se li entregarà i emplenarà en el moment en què participe en el Programa.

9. És obligatori notificar a les autoritats tributàries les persones agraciades amb un premi i la quantitat d'aquest. Per tant, la Producció comunicarà a l'Agència Tributària la quantia de tots els premis concedits.

10. La Producció enviarà als concursants un certificat per l'import del premi i les retencions pertinents a fi que aquests puguen deduir-los en la declaració anual de la renda.

11. En cas que l'emissió del Programa es cancel·lara definitivament per qualsevol causa, el concursant tindria dret a cobrar el premi acumulat fins a aquell moment.

4. INCIDÈNCIES

1. La Producció es reserva la facultat de prendre les decisions necessàries per al normal desenvolupament d'aquest concurs, i cadascun dels concursants les ha d’acceptar expressament.

2. La direcció del Programa aclarirà qualsevol dubte sobre la validesa de les respostes. La decisió de la direcció del Programa serà inapel·lable i es basarà en les entrevistes realitzades prèviament a cadascun dels components de les diferents parelles.

3. Si per problemes tècnics o per qualsevol altra causa, fora necessari interrompre momentàniament o suspendre la gravació del concurs, el director del Programa estimarà la part vàlida ja gravada, si n'hi haguera, abans de reprendre la gravació i decidirà el punt i el temps en el qual s'hauria de reprendre aquesta, i es podrien quedar anul·lades les proves o parts de proves ja gravades i els suposats premis aconseguits fins a aquell moment.

4. L'enregistrament de qualsevol Programa no implica necessàriament la seua emissió, que es pot suspendre de manera provisional o definitiva. La Producció es reserva la facultat de decidir la seua emissió total o parcial, o fins i tot el no emetre el Programa. Només en aquest cas, el termini màxim de lliurament del premi començarà a comptar des de la data de gravació.

5. Per a tot el que no estiga previst en les presents bases, la Producció dictarà la norma corresponent i la decisió haurà de ser acatada pels participants.

6. La Producció podrà modificar totalment o parcialment aquestes Bases, però en tal cas haurà de notificar abans de la gravació als participants tots els canvis efectuats.

7. Si una prova no resulta satisfactòria des del punt de vista artístic per a la Producció, aquesta podrà demanar-li al concursant que en realitze una altra.

5. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el reglament (EU) núm. 2016/679, de 27 d'abril de 2016, Fénix Media Audiovisual S.L. i Homo Videns Produccions S.L. l'informa de la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliten l’execució d'aquesta iniciativa, en sistemes i fitxers degudament reflectits en el registre de tractaments. Aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament per a la gestió de la seua participació en el programa “NYAS, COCA!”.

La Producció només tractarà les dades per als fins ací especificats i es compromet a guardar secret professional sobre les dades que tinga coneixement mantenint la confidencialitat d'aquests. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació a Fénix Media Audiovisual S.L., amb CIF B-88620224 i domicili en carretera Fuencarral a Alcobendas, núm. 4, 28049 de Madrid, o a Homo Videns Produccions S.L., amb CIF B-98791494 i domicili en avinguda del Cid, núm. 2, 46018 de València.

L'interessat té dret en qualsevol cas a formular una queixa davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.