BASES PARTICULARS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG IVC TÀP ZÀPING DIARI PROMO 02 

TÀP ZÀPING (d’ara endavant “EL PROGRAMA”) és un programa de televisió produït per CREACONCEPTO CONSULTORA AUDIOVISUAL, S.L., (d’ara endavant “LA PRODUCTORA”) amb domicili social al carrer Cid núm. 10 baix, 46530, de Puçol (València), amb CIF B-98761844, per a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal, operadora dels mitjans públics de comunicació audiovisual valencians coneguda com a À Punt (d’ara endavant “LA CADENA”).

L’Institut Valencià de Cultura (d’ara endavant “L’IVC”) és una entitat de dret públic que depén de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i que ofereix, al llarg i ample de la Comunitat Valenciana, una extensa i variada programació escènica, musical i audiovisual.

Les bases particulars regiran la participació en el sorteig de la promoció IVC-TÀP ZÀPING DIARI PROMO 02 (“EL SORTEIG)” en els termes que es descriuen a continuació:

1. PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL SORTEIG

Es podrà participar en el sorteig de dilluns a divendres, de 15:00 a 21:00 hores, des de l’11 d’abril fins al 30 de juny, ambdós inclosos.

El sorteig es pot cancel·lar en qualsevol moment si així ho decideixen les parts (LA PRODUCTORA, LA CADENA i/o L’IVC). El recompte de PARTICIPANTS es fa cada setmana i els guanyadors s’anuncien el següent dia laborable a la ciutat de València.

2. REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Poden participar en el sorteig totes aquelles persones majors de 18 anys i residents al territori espanyol que siguen seguidores del compte de Twitter o d’Instagram de TàP Zàping (d’ara endavant “ELS PARTICIPANTS”).

No podrà participar en el sorteig el personal que treballe directament o indirectament en la producció del programa TàP Zàping, les persones empleades per la productora o la cadena ni els familiars directes de qualsevol d’aquestes persones.

S’entendran com a “familiars directes” les persones que tinguen, respecte de les citades en el paràgraf anterior, un vincle matrimonial, una situació de fet assimilable al matrimoni o un parentiu de consanguinitat fins el quart grau.

Els premis són en espècie, s’ajustaran sempre al que s’ha anunciat i no són susceptibles de canvi per cap altre producte ni pel seu valor en diners.

3. MECÀNICA DEL SORTEIG

ELS PARTICIPANTS han de:

1.- Seguir el compte de Twitter o d’Instagram, si encara no ho fan.

2.- Votar en alguna de les enquestes que es fan cada dia en el PROGRAMA en Twitter i contestar mencionant la persona amb qui anirien a l’espectacle o respondre en comentaris d’Instagram amb una de les opcions etiquetant la persona amb qui anirien a l’espectacle.

3.- Retuitejar o compartir l’enquesta en el seu perfil amb l’etiqueta #TÀPZàping (serveix igual el hashtag sense accents)

4.- Entre tots els PARTICIPANTS se sorteja setmanalment dos entrades dobles per a espectacles que depenen de l’IVC: una entrada doble en Twitter i una altra en Instagram.

Es consideraran guanyadores dels premis les persones que resulten seleccionades del sorteig, una per Twitter i una altra per Instagram. El sorteig es farà amb la ferramenta AppSorteos o similar i tindrà com a resultat una persona guanyadora i dos suplents per cada xarxa.

El certificat que genera la ferramenta justificant el guanyador/a es penjarà en el compte corresponent on haja resultat guanyador/a (Twitter i Instagram) la persona PARTICIPANT.

4.- PERSONES PREMIADES

LA PRODUCTORA es posarà en contacte amb les persones guanyadores amb un missatge directe a través de Twitter i d’Instagram i els demanarà les dades personals necessàries perquè disfrute dels premis. En el cas que LA PRODUCTORA no puga contactar amb una persona guanyadora en el termini de 24 hores, li informarà que ha perdut el premi i es procedirà a contactar amb el següent participant en el rànquing de seleccionats amb el mateix procediment que amb el primer seleccionat. Si no en contesta cap, el premi quedarà desert.

L’IVC, LA PRODUCTORA, EL PROGRAMA i LA CADENA en què s'emet el programa queden exempts de qualsevol responsabilitat per errades o dificultats tècniques en la xarxes socials Twitter i/o en els mitjans de connexió a Internet utilitzats pels participants per a la seua participació en el sorteig. Es podran considerar com a no vàlides les sol·licituds de participació en el sorteig que no complisquen amb l’establert en les bases reguladores del sorteig. En particular, es consideraran com a no vàlids els missatges o piulades de Twitter que no incloguen les paraules o el text indicats anteriorment i els comentaris d'Instagram que no siguen una resposta a l’enquesta més una menció a una persona.

Les persones guanyadores hauran de facilitar a LA PRODUCTORA les dades personals i professionals que se’ls requerisquen i que siguen necessàries i imprescindibles per a la verificació del compliment dels requisits per a la participació en el sorteig i per a l’entrega dels premis. En cas que els participants no faciliten les dades requerides o faciliten dades falses, inexactes o corresponents a una altra persona, LA PRODUCTORA podrà anul·lar la seua participació i dits participants perdran, si escau, la seua condició de guanyadors.

Les persones guanyadores accepten que la PRODUCTORA compartisca les seues dades de contacte amb l’IVC amb l’objectiu de ser reconeguts per a rebre les entrades. Les persones guanyadores accepten que el seu nom i localitat d’origen o residència es mencionen durant EL PROGRAMA o en (posem número de la setmana de l’any) les xarxes socials amb l’objectiu de fer públic el resultat del SORTEIG.

L’entrega del premi quedarà condicionada a que la persona guanyadora accepte que el seu nom, cognoms i localitat de residència, origen o naixement es publiquen pels mitjans que la PRODUCTORA estime oportuns.

Les entrades no són nominatives. Si la persona guanyadora vol transferir-les a alguna altra, aquesta persona es considerarà guanyadora i haurà de complir els mateixos requisits en matèria de protecció i cessió de dades personals que s’expliciten en estes bases.

5. PREMI

Hi haurà una OFERTA SETMANAL que portarà el número de la setmana de l’any en curs. LA PRODUCTORA entregarà un premi setmanal consistent en dos entrades dobles a espectacles de l’IVC; una per a Twitter i una altra per a Instagram. En el procediment intern del sorteig, la setmana 1 s’informa la persona guanyadora del premi i les entrades es disfruten la setmana 2, que és la següent. L’oferta setmanal d’entrades s’enviarà a la persona guanyadora que ha de gaudir de les entrades la setmana següent. La persona guanyadora ha de triar teatre i espectacle.

6. RECLAMACIONS

LA PRODUCTORA posarà a disposició dels i les PARTICIPANTS un servei per a l’atenció i resolució de reclamacions derivades del sorteig. Els usuaris i les usuàries podran dirigir-se a:

- Adreça electrònica: contacto@creaconcepto.es - Telèfon: 961 367 035

- Correu postal: CREACONCEPTO CONSULTORA AUDIOVISUAL, S.L. Domicili social al carrer Cid n. 10 Baix, 46530 Puçol (València).

Les reclamacions s’hauran de presentar en el termini màxim d’un mes des que s’haja fet el sorteig. Les reclamacions presentades amb posterioritat a aquest termini seran desestimades.

7. REGLES DE CONDUCTA

7.1. ELS PARTICIPANTS que, tot i que complisquen amb els requisits i condicions de participació esmentats anteriorment, incloguen dins el seu tuit la promoció de productes, béns o serveis; utilitzen un llenguatge inapropiat o grosser; facen declaracions injurioses o calumnioses, podran ser exclosos de la participació en el sorteig i assumiran de forma exclusiva qualsevol responsabilitat derivada del contingut de dita publicació.

7.2. Seran exclosos aquells PARTICIPANTS que arriben a qualsevol mena de pacte amb la resta dels PARTICIPANTS o amb terceres parts amb l’objecte d’influir en el resultat del sorteig.

7.3. ELS PARTICIPANTS es comprometen a respectar les indicacions de l'equip del programa i, en particular, les que transmeten dins del contingut del mateix programa per televisió, internet i/o xarxes socials.

7.4. LA PRODUCTORA podrà expulsar els participants que no respecten les regles de conducta, i perdran el premi aconseguit, si escau, o el dret a continuar participant en el sorteig.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L'enllaç per a accedir a aquestes bases particulars del sorteig es publicitarà en EL PROGRAMA durant tot el temps en què es realitze publicitat del sorteig. Abans de participar-hi, els PARTICIPANTS es comprometen a llegir les bases amb deteniment.

La participació en el sorteig comporta l’acceptació plena i incondicional, per part dels PARTICIPANTS, de les bases generals i particulars de participació.

9. MODIFICACIÓ DE LES BASES. SUSPENSIÓ, ANUL·LACIÓ O AJORNAMENT DEL SORTEIG

LA PRODUCTORA es reserva el dret a retirar el sorteig de televisió i xarxes socials o a incloure variacions o especificacions en la mecànica del sorteig descrita en aquestes bases. En aquest cas, s’informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en la mecànica.

10. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment d'allò previst en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, s'informa que les dades personals de les persones guanyadores del sorteig seran tractades per CREACONCEPTO CONSULTORA AUDIOVISUAL, S.L., amb domicili social al carrer Cid núm. 10 Baix, 46530, de Puçol (València), amb CIF B-98761844 i adreça electrònica contacto@creaconcepto.es amb la finalitat d'atendre l’entrega dels premis a les persones guanyadores del sorteig.

Aquest tractament serà necessari per a la verificació del compliment dels requisits per a la participació en el sorteig i per a l’entrega dels premis a les persones guanyadores, sent necessari per al manteniment de la relació contractual que suposa, i per a publicar les dades (nom complet i imatge) de la persona guanyadora l’obtenció prèvia del seu consentiment. Les dades dels PARTICIPANTS pot ser que es cedeixen a tercers, com ara, l’IVC o LA CADENA, per ser necessàries per aconseguir la finalitat del tractament, o per obligació legal. Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat al tractament de les seues dades mitjançant una sol·licitud a electrònic contacto@creaconcepto.es adjuntant una còpia del document d’identitat en vigor. Té dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu web, www.agpd.es

11. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les condicions de participació dels participants i accions de participació del sorteig es regeixen per la legislació aplicable de l’Estat espanyol. Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció serà sotmesa als tribunals i jutjats competents a la ciutat de Paterna (València), excepte que la llei establisca una altra cosa.

12. BASES GENERALS

Per a tot allò que no estiga expressament previst en aquestes bases particulars, el sorteig es regirà pel que s’ha establert en els bases generals contemplades en les “Condicions generals de participació” dels concursos de la cadena, publicades en el web https://www.cvmc.es/b-relacions-amb-la-ciutadania/