Consulta les bases del concurs telefònic "Bona vesprada"

Consulta les bases del concurs telefònic "Bona vesprada"

Consulta les bases del concurs telefònic "Bona vesprada"
Consulta les bases del concurs telefònic "Bona vesprada"

BASES DEL CONCURS TELEFÒNIC Bona vesprada

BONA VESPRADA és un programa de televisió (el Programa) produït per Producciones Televisivas Mecomlys S.L. y Buendia Producciones S.L., amb CIF B97164222 i B01666486 respectivament (les Productores), per a la cadena de televisió À Punt (la Cadena). El Programa inclou un concurs (el Concurs) basat en preguntes relacionades en diverses àrees sobre la Comunitat Valenciana.

Les persones que vulguen participar-hi hauran de complir les següents condicions generals de participació:

1. REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Poden participar en el Concurs totes aquelles persones majors de 18 anys que telefonen al número indicat en el Programa i que siguen seleccionades (els Concursants). No podrà participar en el Concurs cap familiar del personal que treballe directament o indirectament en la producció del Programa Bona vesprada, ni els seus familiars directes.

S’entendran com a “familiars directes” les persones que tinguen, respecte de les citades al paràgraf anterior, un vincle matrimonial, una situació de fet assimilable almatrimoni, un parentiu de consanguinitat dins del quart grau o un parentiu d’afinitat dins del segon grau.2.

MECÀNICA DEL CONCURS

La participació en el Concurs que organitzen les Productores és gratuïta. Per a participar en el Concurs, els Concursants hauran d’enviar un WhatsApp amb el text “CONCURSBV" i el seu nom al número de telèfon indicat en el Programa.

Per cada Programa s'admetran un màxim de tres concursants i dos reserves, corresponents a cinc concursants diferents. En cada Concurs hi haurà, com a màxim, un guanyador.

Les Productores, el Programa i la Cadena en la qual s'emet el Programa queden eximits de qualsevol responsabilitat per errors en la xarxa o defectes en les línies de telèfon utilitzats per a la participació en el Concurs. Es podran considerar com a no vàlides les sol·licituds de participació en el Concurs que no complisquen amb aquestes condicions generals. En particular, es consideraran com a no vàlids els missatges de WhatsApp que no incloguen les paraules o el text indicats en el paràgraf anterior.

Els Concursants facilitaran a les Productores les dades personals i professionals que els requerisquen, les quals són necessàries i imprescindibles per a tramitar la seua sol·licitud per a participar i celebrar el concurs. En cas que els Concursants facilitaren dades falses, inexactes o corresponents a una altra persona, les Productores podran anul·lar la seuaparticipació i perdre, si escau, la condició de guanyador.

2.1. Objectiu del Concurs

El Concurs té com a objectiu respondre mitjançant pistes una pregunta relacionada amb una d’aquestes àrees

1-Folklore (indumentària, festes, gastronomia...)

2-Monuments importants de la Comunitat Valenciana i espais naturals del territori valencià

3. Personatges/famosos

4. Paraula/expressió

Les pistes a les quals podrà optar el o la concursant són:

1.La pista del presentador. El presentador del programa li proporcionarà una pista “parlada”

2.La pista visual. Una imatge relacionada amb la resposta

3.La pista d’àudio. Un so o un fragment musical relacionat amb la resposta

2.2. Dinàmica

A l’inici del Concurs, una ruleta virtual determinarà l’àrea temàtica per la qual es concursa eixe dia.

Una vegada determinada l'àrea, el presentador facilitarà una informació general per a donar context als espectadors/es que hi vulguen participar.

Una aplicació seleccionarà de forma aleatòria, d’entre els missatges de WhatsApp que s’han rebut, un màxim de tres concursants i dos reserves.Si el primer Concursant no encerta la resposta, es donarà l'oportunitat de participar al segon Concursant. Si aquest últim tampoc encertara la resposta, la Productora seleccionarà un tercer Concursant. Si el tercer Concursant tampoc indicara la resposta correcta, l'import del premi s'acumularà i se sumarà al premi del següent programa.

La participació en el Concurs significa l'acceptació de les fonts que les Productores utilitzen, al seu propi juí i discreció, per a generar les preguntes. Així mateix, la participació en el Concurs implica l'obligació dels Concursants de facilitar informació veraç a les Productores. Si a l'hora de facilitar aquesta informació els Concursants facilitaren dades falses o inexactes, els Concursants seran els únics responsables i aquesta circumstància mai podrà operar com una justificació per a formular reclamacions o posar en qüestió les preguntes o reptes plantejats.

Queda terminantment prohibit als Concursants interactuar amb qualsevol persona, a excepció del presentador, durant la participació en el Concurs. Les Productores podran, a la seua elecció, expulsar el Concursant que haja interactuat amb tercers -i perdrà qualsevol opció a premi-o declarar nul·la la resposta. En tots dos casos, les Productores podran determinar que el Concursant perda el dret a continuar participant en el Concurs.

En total, tres persones podran optar al premi. Entrarà una primera telefonada i el concursant podrà elegir una pista d’entre les tres que se li ofereix i donarà la seua resposta. En cas de no encertar-la, es donarà pas al següent concursant.

El segon concursant ja només podrà optar a les dos pistes que resten. Se li recordarà laprimera pista i haurà d’elegir quina de les altres dues prefereix. Donarà la resposta. En cas que aquesta persona tampoc l’encerte, es donarà pas a l'últim concursant.

Li recordaran les pistes donades fins a eixe moment i se li proporcionarà l'última de les pistes. Si tampoc l’encerta, es resoldrà en directe i el premi s’acumularà per al pròxim dia.

L'orde d'emissió, duració i tractament del material que fora gravat de cada prova queda totalment sota el criteri de les Productores i de la Cadena.

3 PREMI

3.1. Descripció dels premis

Cada dia es posaran en joc 100 euros, en cas de no haver-hi cap encertant, els diners s’acumularan per al següent dia que hi haja concurs.

Si un dia no es resol la prova del Concurs, el dia següent, el programa pot decidir resoldre’l i el presentador començarà a jugar una altra prova.

Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb la normativa en vigor. La persona que guanye un premi haurà de complir les obligacions tributàries i fiscals que corresponguen.

3.2. Entrega del premi

Una vegada finalitzat el Concurs, les Productores es posaran en contacte amb les persones guanyadores per telèfon.

Les Productores del Concurs podran sol·licitar a qui guanye la informació complementària que calga per a poder fer efectiu el premi. Les persones guanyadores hauran d’acceptar l’atorgament del premi.

En cas que no es procedira a l’acceptació del premi o no s’enviara la informació sol·licitada en el termini sol·licitat per les Productores, el premi podria declarar-se desert. En tot cas, el termini màxim de recollida de premis serà de tres mesos.

Les Productores determinaran el lloc de lliurament del premi. Les Productores podran optar perquè l’entrega del premi es realitze mitjançant transferència bancària o per qualsevol altre mitjà que no requerisca l’entrega física i presencial.

Així mateix, les Productores podran condicionar l’entrega del premi a la participació de la persona guanyadora, de forma presencial o telemàtica, en un programa amb l’objecte de fer pública dita entrega. En cas que la persona guanyadora participe de forma presencial enel programa, l’entrega del premi podrà ser física en el mateix programa o podrà realitzar-se posteriorment en algun dels mitjans determinats en el paràgraf anterior.

4. RECLAMACIONS

La validesa o no d'una resposta a una pregunta o prova serà resolta per la direcció del Programa. La decisió de la Productora sobre aquest tema serà concloent i definitiva.

Les Productores posaran a disposició dels usuaris i de les usuàries un servei per a l’atenció i resolució de reclamacions derivades del Concurs.

Elsusuaris i les usuàries podran dirigir-se a:

  • Correu electrònic: [concursobv@buendiaestudios.com]
  • Telèfon: [630 443 809]
  • Correu postal: [Producción Bona Vesprada GALAXIA ESTUDIOSC/ Ciutat d’Eibar, 4Polígon Fuente del Jarro46988 PATERNA (València)]

Les reclamacions s’hauran de presentar en el termini màxim de tres mesos des que s’haja fet el Concurs.

5. REGLES DE CONDUCTA

5.1. Els Concursants no poden promocionar cap producte, no poden utilitzar un llenguatge inapropiat o grosser, no podenfer declaracions injurioses o calumnioses que seran, en tot cas, responsabilitat del Concursant. Tampoc poden arribar a cap mena de pacte amb la resta dels Concursants o amb terceres parts. Es comprometen a respectar les indicacions de l'equip del Programa i, en particular, les que transmeta el presentador del Programa durant la intervenció dels Concursants.

5.2.Les Productores podran expulsar els Concursants que no respecten les regles de conducta, iperdran el premi aconseguit, si escau, o el dret a continuar participant en el Concurs.

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L'enllaç per a accedir a aquestes bases del concurs es publicitaran en el Programa durant tot el temps en què es realitze publicitat del Concurs. Abans de participar-hi, la persona usuària es compromet a llegir-les amb deteniment.

La participació en el Concurs comporta l’acceptació de les bases de participació.

7. MODIFICACIÓ DE LES BASES. SUSPENSIÓ, ANUL·LACIÓ O AJORNAMENT DEL CONCURS

La participació en el Concurs suposa l'acceptació íntegra de les bases i la formalització del document de participació amb les Productores. Les Productores es reserven el dret a retirar el Concurs de televisió o a incloure variacions o especificacions en la mecànica del Concurs descrita en aquestes bases. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en la mecànica.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals de les persones concursants seran tractades per Producciones Televisivas Mecomlys S.L. y Buendia Producciones S.L., amb domicili a Ciutat d’Eibar, 4, 46988 Paterna, València i carrer de Melchor Fernández Almagro, 105, Madrid, respectivament, i correu electrònic info@mecomlys.com i info@buendiaestudios.com, amb la finalitat d'atendre la seua sol·licitud de participar en el Concurs. Aquest tractament és necessari per a executar la sol·licitud de participació dels concursants. Les dades dels concursants no es comunicaran a tercers. Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat al tractament de les seues dades mitjançant una sol·licitud a concursobv@buendiaestudios.com, adjuntant una còpia del document d’identitat en vigor. Té dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu web, agpd.es

9. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les condicions de participació dels concursants i accions de participació del Concurs es regeixen per la legislació aplicable de l’Estat espanyol.

Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjatscompetents a la ciutat de Paterna (València), excepte que la llei establisca una altra cosa.

També et pot interessar